Hvitvasking og økonomisk kriminalitet i regnskaps- og revisjonsbransjen

3 timer

Etterutdanning

1.700 kr

I dette praktisk rettede kurset tar vi deg gjennom hvitvaskingslovens system fra A til Å, og ser nærmere på de krav som stilles til den enkelte regnskapsfører og revisor på oppdragsnivå. Finanstilsynet og Regnskap Norge har gjennom sine kontroller og stikkprøver av utvalgte kunder, avdekket at mange av lovens krav ikke oppfylles på kundenivå. Reglene er vanskelige å forstå, og vårt mål er å gi deg konkrete eksempler og holdepunkter i en praktisk virkelighet. Hvordan skal man risikoklassifisere en kunde, og hva skal risikoen vurderes ut fra? Hva er et «forsterket kundetiltak», og hvor grundig må en gå til verks? Hva er egentlig godt nok? Formålet med hvitvaskingsloven er at rapporteringspliktige skal fremskaffe etterretningsinformasjon til politiet. Hvitvasking er imidlertid en type kriminalitet som alltid er forbundet med en annen straffbar handling – typisk skatteunndragelse, underslag og bedrageri. Rapporteringspliktige må derfor i større grad enn før gjenkjenne indikasjoner på disse typer økonomisk kriminalitet. I kurset vil du derfor få inngående kunnskap til å gjenkjenne og identifisere økonomisk kriminalitet hvor utbyttet forsøkes legitimert gjennom hvitvasking. Kunnskap om hvitvaskingsregelverket er viktig; brudd på regelverket kan sanksjoneres med gebyrer, men kan i ytterste konsekvens også medføre personlig straffeforfølgelse for den uaktsomme regnskapsfører og revisor. Kurset passer for daglig ledere, hvitvaskingsansvarlige og autoriserte regnskapsførere og revisorer. Det vil lanseres et hvitvaskingskurs med mer fokus på plikter på foretaksnivå, ytterligere tilpasset styret, daglig leder og hvitvaskingsansvarlig.

Temaer som behandles i kurset er:

  • Økonomisk kriminalitet
  • Risikoklassifisering av den enkelte kunde
  • Kundetiltak og forsterkede kundetiltak
  • Reelle rettighetshavere
  • Politisk eksponerte personer (PEP)
  • Nærmere undersøkelser og mistenkelige forhold
  • Rapportering til Økokrim

Målgruppe: Daglig ledere, hvitvaskingsansvarlige og autoriserte regnskapsførere og revisorer


Advokat Harald F. Strandenæs


Advokat Jennie Elise Bratlie