Fagområder


 • Transaksjoner
 • Bistand til å finne oppkjøpsaktør
 • Intensjonsavtaler (LOI)
 • Avtaler om salg av aksjer (SPA)
 • Tilrettelegge selskapsgjennomgang (Due diligence)
 • Selskapspresentasjon
 • Oppgjør og oppgjørsmekanismer
 • Administrere verdsettelse og budgivning

  Organisering av virksomhet


 • Fusjoner og fisjoner
 • Generasjonsskifter
 • Etablering av holdingstruktur
 • Skattemessig optimalisering og plassering av aktiva
 • Lån og utbytte
 • Opptak av nye aksjeeiere
 • Salg av selskapsform
 • Avdelinger og NUF

  Arbeidsliv og HR


 • Arbeidsgiversiden
 • Arbeidsgivers styringsrett
 • Arbeidsavtaler og tillegg
 • Sluttpakker
 • Forhandlinger
 • Aksjesalg til ansatte
 • Yrkesskader og forsikringer
 • Compliance og GDPR
 • Personalorganisering

  Eiendom og entreprise


 • Seksjonering
 • Kjøp og salg av næringseiendom
 • Ekspropriasjon
 • Utleie av næringseiendom
 • Husleieavtaler
 • Tilleggs – og endringsarbeider
 • NS-kontrakter
 • Sluttoppgjørstvister

  Selskap og aksjonærer


 • Selskapsavtaler
 • Aksjonæravtaler
 • Aksjonærkonflikter
 • Utløsning og innløsning av aksjer
 • Styrearbeid

  Regnskap og revisjon


 • Oppdragsavtaler og leveransevilkår
 • IT-systemer og systemavtaler
 • Supportavtale for PowerOffice-partnere
 • Tvister med kunder
 • Oppgjørstvister og stenging av regnskapssystem
 • PowerOffice, Regnskap Norge og Økonomiforbundet
 • Tilsynssaker
 • Klagesaker Disiplinærutvalget i Regnskap Norge
 • Autorisasjons – og bevillingssaker hos Finanstilsynet
 • Klage til Klagenemden for regnskap – og revisjonssaker
 • Intern kontroll og rutiner i bransjen
 • Inndrivelse av pengekrav

  Skatt og avgift


 • Skatteforvaltning
 • Skatterådgivning

Kontakt oss gjerne om du har noen spørsmål.