AQM – Riktig oppdragsdokumentasjon med juridisk tyngde

Hva er AQM?

AQM (Accounting Quality Management) er en dokumentsamling bestående av de viktigste avtalene og kundebrevene du trenger for å sikre deg trygg og riktig oppdragsdokumentasjon på dine regnskapsoppdrag.

For å møte bransjens behov for etterlevelse av stadig nye regulatoriske krav på den ene siden, og lønnsomhet og god kundepleie på den andre, har vi over tid utviklet AQM som vi håper vil forenkle kvalitetsarbeidet i regnskapsbransjen. AQM er et supplement til ditt kvalitetssystem, hvor du enkelt henter ut de dokumentene du til enhver tid har bruk for og implementerer de i ditt kvalitetssystem.

Dokumentene er spesielt tilpasset PowerOffice Go Quality, men er i prinsippet systemuavhengig.

AQM er ikke bare en dynamisk dokumentsamling. Som abonnent får du også juridisk bistand for utfylling og bruk av dokumentene, invitasjon til webinarer og rabatt på aktuelle kurs og arrangementer.

Nyheter i AQM

Webinar gjennomført torsdag 05. mars 2024

Forsvarlig kvalitetsstyring

Kravet til forsvarlig kvalitetsstyring innebærer at regnskapsforetakene må ha dokumenterte retningslinjer og rutiner for hvordan nærmere definerte kvalitetsmål skal oppnås. I AQM kan du blant annet finne et overordnet kvalitetsstyringsdokument, daglig leders orienteringer til styret, styrevedtak og mal for avviksrapportering.

De viktige avtalene

I AQM vil du finne vår oppdragsavtale både på norsk og engelsk i ny moderne drakt. I tillegg har vi utarbeidet en kommentarutgave som skal hjelpe deg med riktig utfylling. Standardvilkårene er oppdaterte i tråd med ny regnskaps- og hvitvaskingslovgivning.

Av andre viktige avtaler inneholder AQM den mye etterspurte supportavtalen og flere forskjellige rådgivningsavtaler.

Portalen

AQM-portalen er skybasert, og enkel i bruk og innlogging skjer via Vipps. Her laster du ned alle nye avtaler og dokumenter, og lagringen skjer i ditt eget kvalitetssystem. Du får umiddelbart varslinger om endringer, nyheter og nye dokumenter.

Kundekommunikasjon

AQM inneholder en rekke standardtekster du kan benytte overfor dine kunder. Her finner du alt fra rutiner for onboarding av nye kunder, innkalling til oppfølgingssamtaler, oppfølging av avvik og mye, mye mer. Tekstene hjelper deg i din kommunikasjon med kunden, og er også formulert for å gi deg juridisk ryggdekning der utviklingen ikke er som ønsket.

Antihvitvasking (AML)

Med AQM får du malene du trenger for å utarbeide virksomhetsinnrettet risikovurdering og hvitvaskingsrutiner. Vi har også en opplæringsplan og instruks til hvitvaskingsansvarlig. Malene er tilpasset Finanstilsynets strenge innholdskrav, men er samtidig konkrete og brukervennlige.

Du kan også ta kontakt med Berit Strandenæs på berit@strandenas.no.