Hvitvasking og økonomisk kriminalitet i regnskaps- og revisjonsbransjen

Vi inviterer til et heldagskurs om hvitvasking og økonomisk kriminalitet i regnskaps- og revisjonsbransjen.

Finanstilsynet og andre kontrollorganer setter nå fokus på hvitvaskingslovgivningen. Du trenger oppdatert kunnskap om lovgivning, krav til rutiner og systemer, utdannelse og adferd. Hvitvaskingsloven krever at du forstår hvordan hvitvasking skjer, hva som kjennetegner økonomisk kriminalitet og ikke minst hvilke tiltak som må settes i verk på forskjellige kunder.

Vi har til behandling en rekke saker der Finanstilsynet har ilagt det som må anses som svært høye gebyrer for manglende etterlevelse av hvitvaskingsregelverket. Hvitvaskingsloven er imidlertid preget av å være et resultat av et internasjonalt samarbeid, og reglene er tunge å forstå. Finanstilsynets rundskriv og rapporter fra tematilsynene bidrar dessverre ikke i nevneverdig grad med å fylle reglene med innhold.

I dette heldagskurset skal vi gå grundig til verks i kravene til risikoklassifisering av kunden, kundetiltak, løpende oppfølging, nærmere undersøkelser og rapportering til Økokrim. Vårt mål er å gi deg konkrete eksempler på kundetiltak i en praktisk virkelighet. Vi gjennomgår også de vanligste feilene Finanstilsynets tematilsyn det siste året har avdekket, og diskuterer hvordan disse feilene kan unngås på en effektiv måte.

Effektivt hvitvaskingsarbeid krever forståelse for økonomisk kriminalitet, som for eksempel bedrageri, skatteunndragelse, underslag, påvirkningshandel og bistand til å hvitvaske utbytte fra kriminelle handlinger gjennom blant annet regnskapsmanipulasjon.
Kunnskap om hvitvaskingsregelverket er viktig, og vi får mange spørsmål om hvordan man kan etterleve dette på en trygg og effektiv måte. Brudd på regelverket kan sanksjoneres med gebyrer, men kan i ytterste konsekvens også medføre personlig straffeforfølgelse for den uaktsomme regnskapsfører og revisor.

Velkommen til et praktisk og konkret hvitvaskingskurs – kanskje høstens viktigste kurs for regnskapsførere og revisorer.

Kursinnhold

  • Regelverket
  • Kriminalitet i regnskapsbransjen
  • Hvitvaskingslovens system
  • Risikoklassifisering
  • Risikobaserte kundetiltak
  • Løpende oppfølging
  • Nærmere undersøkelser og rapportering til Økokrim
  • Politisk eksponerte personer (PEP)
  • Reelle rettighetshavere
  • Hvordan ta betalt for arbeidet?

Velkommen til et praktisk rettet kurs!

Praktisk info

Dato: Tirsdag 01. november, kl. 09:00-16:00
Sted: Munkedamsv. 3B (på gateplan)
Pris: kr. 3.600,-
Veil. godkjenning: 7 timer rettslære/annet
Målgruppe: Regnskapsførere og revisorer


Advokat Harald Strandenæs

Advokat Jennie Elise Bratlie

For påmelding, send en e-post og oppgi navn på deltager(e) til berit@strandenas.no, eller klikk nedenfor.