Ny dom om hvitvasking og regnskapsmanipulering

24. jun 2024 | Regnskap og revisjon

Oppsummering

Klikk her for en kortfattet oppsummering av hva artikkelen handler om. Generert ved hjelp av KI og kvalitetssikret av oss.

  • En advokatassistent ble i Oslo tingrett nylig domfelt for hvitvasking og grove regnskapsovertredelser i forbindelse med en advokats underslag av ca. 100 millioner kroner fra advokatfirmaets klientkonto.
  • Advokatassistenten hadde blant annet manipulert kontoutskrifter, bokført innskudd og uttak feil, laget falske regnskapsoversikter og dokumenter, endret bilagsjournaler og beregnet renter uriktig.
  • Advokatassistenten ble dømt til tre års fengsel.

I Oslo tingrett forrige uke ble en advokatassistent domfelt for hvitvasking og grove regnskapsovertredelser for å ha ført et advokatregnskap mot bedre viten.

I 2021 ble det avsagt en tilståelsesdom mot en advokat på Østlandet. Advokaten ble domfelt i all hovedsak for underslag på ca. 100 millioner kroner og brudd på bokføringsloven. Nå har advokatens advokatassistent og ektefelle blitt dømt i samme sak for grov hvitvasking og grov regnskapsovertredelse.

Hvitvaskingen og regnskapsovertredelsene har skjedd i form av redigering og rekonstruering av kontoutskrifter, uriktig bokføring av innskudd og uttak på advokatfirmaets klientkonto, utarbeidelse av uriktige regnskapsoversikter og dokumentforfalskning, produksjon av fiktive bankutskrifter, endring av bilagsjournaler og uriktige renteberegninger. Selv har advokatassistenten forklart at hun ikke kjente til advokatens kriminelle handlinger, og at hun uvitende har blitt forledet til å foreta transaksjonene.

Retten på sin side mener at advokatassistenten må ha kjent til ektefellens underslag og medvirket til sikring av utbytte ved å bokføre uriktig og å foreta uriktige avstemminger og endre renteberegninger. Tekniske bevis, som logger og andre gjenskapte rapporter, underbygger dette. Etter en relativt omfattende bevisførsel mener retten det er

«[…] hevet over enhver rimelig tvil at tiltalte visste, eller anså det for overveiende sannsynlig at hun ytet bistand til å skjule utbytte fra straffbare handlinger ved å bokføre uriktige transaksjoner, renteberegne, lage fiktive fakturaer samt manipulere kontoutdrag for at det skulle se ut som om klientkontoen var intakt, og for å dekke over underslagene […]»

Beløpets størrelse, overtredelsenes systematiske karakter, at overtredelsene pågikk i overkant av to år, samt allmennpreventive hensyn og det faktum at forbrytelsene gikk utover advokatfirmaets klienter skulle i utgangspunktet tilsi en fengselsstraff på mellom fem og seks år. Flere formildende omstendigheter første imidlertid til en reduksjon i straffen, som ble satt til tre år.

Dommen er ikke rettskraftig.

Jennie Elise Bratlie

Advokat

928 59 784