Snart tid for å søke om strømstøtte

11. nov 2022 | Organisering av virksomhet

Klima- og miljødepartementet har sendt på høring forslag til forskrift om midlertidig ordning for energitilskudd som følge av ekstraordinære strømutgifter. Høringsfristen er 11. november.

Ifølge høringsnotatet tas det sikte på at ordningen vil åpne for søknader i løpet av november, med søknadsfrist i desember. Departementet foreslår at søknadsfristen skal være allerede 9. desember. Det legges opp til at alle søknader må bekreftes av regnskapsfører eller revisor, på samme måte som ved kompensasjonsordningen for næringslivet i forbindelse med koronaepidemien. Kontrollhandlingene vil bli kjent samtidig som det åpnes for søknader, så her er det bare for alle regnskapsførere og revisorer å sette av tid i kalenderen.

Hvem kan søke på ordningen?

I Prop. 142 S (2021-2022) fremkommer det at energitilskuddsordningen skal gjelde for foretak med minst 3% strømintensitet i første halvår 2022, målt som summen av faktiske strømkostnader (strømforbruk og nettleie, eksklusive merverdiavgift) og evt. fjernvarmekostnader som andel av omsetningen i samme periode. Som det fremgår av proposisjonen, anses omsetning som inntekter fra salg av varer og tjenester som inngår i foretakets ordinære resultat (eksklusive skatter og avgifter direkte knyttet til salget).

I henhold til forslaget til forskrift må foretakets støtteberettigede forbruk av strøm og fjernvarme skje i et strømprisområde hvor gjennomsnittlig elspotpris per kWh for 3. kvartal 2022 er minst doblet sammenlignet med samme periode i 2021. Et foretak kan bare søke om tilskudd dersom det har gjennomført energikartlegging.

Ordningen er rettet mot foretak som driver næringsvirksomhet. Ordningen er ikke avgrenset etter foretakets størrelse og vil dermed gjelde for både små og store virksomheter så lenge de oppfyller vilkårene i forskriften.

Følgende grunnleggende vilkår må være oppfylt for å omfattes tilskuddsordningen:

• Foretak med registreringsplikt etter foretaksregisterloven § 2-1 må være registrert i Foretaksregisteret. Enkeltpersonforetak som ikke er registrert i Foretaksregisteret må være registrert i Enhetsregisteret. Foretaket må være registrert senest 31. desember 2021.
• Foretaket må bedrive lovlig aktivitet, dvs. ha de tillatelser, godkjenninger eller bevillinger som kreves for driften.
• Foretaket må være skattepliktig til Norge for hele eller deler av sin virksomhet. Det gjøres unntak fra dette vilkåret for ideelle organisasjoner med en omsetning på minst 50 000 kroner.
• Foretaket kan ikke ha utestående krav fra det offentlige om innbetaling av skatter, avgifter og lignende.
• Foretaket kan ikke være under konkursbehandling eller avvikling.
Foretak som er skattepliktige etter petroleumsloven § 5, kraftintensiv virksomhet
(definert som foretak med et strømforbruk på over 100 GWh per år i 2021 eller forventet i 2022) og foretak som er støtteberettiget under strømstøtteordningen for frivillige lag og organisasjoner, er blant foretakene som ikke er omfattet av tilskuddsordningen.

Hva kan foretaket få støtte til?

Foretak kan søke om å få dekket deler av strømregningen, og om å få dekket gjennomføring av forhåndsdefinerte energitiltak, slik som bl.a. etterisolering av yttervegger og tak, utskifting til energieffektive vinduer og energistyrings- og målingssystemer.

Hvor mye støtte kan foretak få?

Maksimalt tilskudd til et enkelt foretak eller konsern er 5 mill. kroner. Det vil maksimalt gis tilskudd på 3,5 mill. kroner for den delen av ordningen som skal dekke strømkostnader.

For hvilken periode vil ordningen gjelde?

Tilskuddsperioden for ordningen er 1. oktober 2022 til 31. desember 2022.

Utbyttebegrensning

I henhold til forslag til forskrift skal foretak som mottar tilskudd være avgrenset fra å betale ut utbytte i 2023. Bedrifter som får tilskudd under ordningen og som betaler ut utbytte, vil måtte betale tilbake mottatt tilskudd.

Bekreftelse fra revisor og regnskapsfører og kostnadsdekning

Revisor eller autorisert regnskapsfører skal bekrefte innholdet i søknaden. Enova vil fastsette og offentliggjøre krav til kontrollhandlinger som revisor eller regnskapsfører skal utføre i forbindelse med bekreftelse av opplysningene i søknaden.

Det legges opp til at kostnaden for bekreftelse refunderes med 80 %, men maksimum med kr 5 000 for foretak som får vedtak om tildeling av tilskudd.

Forvaltning av ordningen

Enova er tilskuddsmyndighet for ordningen, og treffer vedtak om tilskudd.

Du kan lese mer om forslaget til forskrift her.

Revisor og regnskapsfører som bekrefter søknader har et eget ansvar som dels følger av forskriften, og dels følger av generell revisor/regnskapsfører-lovgivning. På samme måte som for kompensasjon under Covid, vil vi, når forskriften foreligger, vurdere behovet for at det inngås egen avtale med kunden om slik bekreftelse og innhenting av informasjon.

Følg med – vi følger saken tett!

Vibeke Aasen Eriksrud

Advokatfullmektig

905 07 146