Regjeringen foreslår endringer i arbeidsmiljøloven for å styrke arbeidet mot trakassering

3. apr 2023 | Arbeidsliv og HR

Forrige måned la Regjeringen frem et lovforslag om endringer i arbeidsmiljøloven.

I forslaget foreslås det å presisere at vernet mot trakassering i arbeidsmiljøloven omfatter et vern mot seksuell trakassering, å innta definisjoner av trakassering og seksuell trakassering i loven, samt å presisere verneombudets oppgaver når det gjelder psykososialt arbeidsmiljø. Videre foreslår Regjeringen at Norge ratifiserer ILO-konvensjon nr. 190 om avskaffelse av vold og trakassering i arbeidslivet.

«Vi skal ha nulltoleranse for vald, trakassering og seksuell trakassering i norsk arbeidsliv», sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Ratifisering av ILO-konvensjon nr. 190

ILO er den internasjonale arbeidsorganisasjonen og er FNs særorganisasjon for arbeidslivsspørsmål. ILO-konvensjon nr. 190 ble vedtatt 21. juni 2019 og er den første internasjonale avtalen som retter seg mot vold og trakassering i arbeidslivet. Regjeringen anbefaler ratifikasjon av konvensjonen da de mener at dette vil bidra til å anerkjenne alles rett til et arbeidsliv fritt for vold og trakassering. Det anses å ikke være behov for lov- eller forskriftendringer i forbindelse med en ratifikasjon, da norsk rett allerede oppfyller konvensjonens krav.

Endringer i arbeidsmiljøloven

I arbeidsmiljøloven (aml.) § 4-3 fastslås det at arbeidstaker ikke skal utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden. Det forslås nå at vernet mot seksuell trakassering tydeliggjøres i aml. § 4-3 tredje ledd ved at ordlyden spesifikt uttaler at trakassering også omfatter seksuell trakassering. Dette medfører ingen realitetsendring i gjeldende rett, da seksuell trakassering også er dekket av gjeldende bestemmelse. Grunnen til at det nå foreslås å tydeliggjøre vernet er den økte oppmerksomheten rundt trakassering og seksuell trakassering de siste årene.

I dag er begrepet «trakassering» ikke definert i arbeidsmiljøloven. Likestillings- og diskrimineringsloven § 13 andre og tredje ledd har imidlertid definisjoner av både trakassering og seksuell trakassering. Forlaget innebærer at det nå også tas inn definisjoner av disse begrepene også i arbeidsmiljøloven. Disse definisjonene foreslås å være like definisjonene i likestillings- og diskrimineringsloven, og innebærer derfor ingen endring i gjeldende rett.

Verneombud og det psykososiale arbeidsmiljøet

Arbeidsmiljøloven kapittel 6 inneholder regler om verneombud. Verneombudets oppgaver fremgår av § 6-2. Det forslås nå at det tydeliggjøres i loven at verneombudets oppgaver også omfatter det psykososiale arbeidsmiljøet. Dette omfatter ingen endring i gjeldende rett.

Lovforslaget kan leses i sin helhet her.

Vibeke Aasen Eriksrud

Advokatfullmektig

905 07 146