Oppsigelse med bakgrunn i forventet sykefravær

20. mar 2017 | Ukategorisert

Høyt sykefravær et problem for arbeidsgiver

Arbeidstagere med høyt sykefravær kan utgjøre et økonomisk og praktisk problem for arbeidsgiver. Terskelen for oppsigelse er høy, og arbeidsgiver kan ofte føle seg fanget i et arbeidsforhold hvor arbeidstager til stadighet er fraværende på grunn av dårlig helse. Dette er likevel ikke hele bildet.

Gulating lagmannsrett avsa 14. mars en dom, lg-2016-101949, hvor arbeidsgiver fikk rettens medhold i at oppsigelse med bakgrunn i forventet fremtidig sykefravær var gyldig.

I den konkrete saken hadde arbeidstager et sykefravær tilbake til 2005 på 33 %, og fra 2010 hadde sykefraværet vært 44 %. I oppfølgingssamtaler med NAV var det fremkommet at det var liten utsikt til bedring, og også arbeidstagers fastlege mente arbeidstager ikke hadde helse til å stå i stillingen han hadde. Arbeidstager selv mente imidlertid at han var i stand til å skjøtte jobben, og at han nå var frisk. Arbeidstagers stilling var off-shore, og det var vanskelig med vikarer til stillingen. Videre hadde arbeidstager gjort det klart at han ikke ønsket omplassering/tilrettelegging til stilling på land.

Oppsigelse mulig ved forventet høyt sykefravær

Dommen viser at terskelen for oppsigelse på grunn av forventet sykefravær er høy, men det er en terskel og ikke en vegg. Ved store helseproblemer er oppsigelse mulig. Det gjenstår å se om dommen blir anket til Høyesterett og i så fall hvordan de stiller seg.