Kompensasjonsordning for næringslivet – Kompensasjonsordning 4

8. feb 2022 | Regnskap og revisjon

Søknadsportalen for å søke om tilskudd etter kompensasjonsordning 4 er nå åpnet. Ordningen bygger på de samme prinsipper som tidligere, men med noen viktige endringer du som søker eller du som bistår søker bør være klar over. I denne artikkelen gjennomgår vi de viktigste endringene og gir deg noen tips til arbeidet med attestasjonsoppdragene.

Tilskuddsperioder og sammenligningsperioder

Til forskjell fra tidligere kompensasjonsordninger, endres tilskuddsperiodene nå til månedlige tilskuddsperioder. Periodene er november 2021, desember 2021, januar 2022 og februar 2022. Sammenligningsperiodene er tilsvarende måneder for året 2019. For foretak som er registrert etter november-februar 2019, eller som har vært del av en fusjon eller fisjon, gjelder det særskilte regler for beregning av omsetningsfall, jf. forskriften § 2-3.

Utbyttebegrensninger

For de foretak som mottar tilskudd under kompensasjonsordning 4, innføres det utbyggebegrensninger frem til 31. desember 2023, jf. forskriften § 3a-3. Regelen kommer neppe som noe sjokk, og er ment å forhindre at de foretak som mottar skattebetalerens penger skal kunne vedta utdelinger på skattebetalernes regning. Utbyttebegrensningen vil trolig gjøre ordningen langt mindre attraktiv enn tidligere.

Utbyttebegrensningen må i praksis innebære at foretak som søker tilskudd for desember 2021, ikke kan vedta utbytte for regnskapsåret 2021 før tilskuddet eventuelt er tilbakebetalt. Søkes det tilskudd for januar 2022, kan det på samme måte ikke vedtas utbytte for regnskapsåret 2022 før tilskuddet eventuelt er tilbakebetalt. Første mulighet for å vedta utbytte blir da over regnskapet 2023 – som altså formentlig vil vedtas sommeren 2024.

Tilbakebetaling ved overskudd

Foretak som går med overskudd med minst 50.000 kroner i det regnskapsåret tilskuddsperioden tilhører, må tilbakebetale det beløp som overstiger 50.000 kroner oppad begrenset til tilskuddet for den aktuelle tilskuddsperioden, jf. forskriften § 3a-2. Bestemmelsens annet ledd gir anvisning på hvordan overskuddet skal beregnes og hvilke justeringer som må gjøres før regnskapet avlegges.

Finanstilsynets tematilsyn – rutiner, maler og gjennomføring av attestasjonsoppdrag

Finanstilsynet gjennomførte før jul 2021 tematilsyn for å kontrollere at revisorer og regnskapsførere har gjennomført de kontroller og handlinger som er påkrevd etter forskriften. I tillegg til å foreta stikkprøver av enkelte attestasjonsoppdrag, har Finanstilsynet også bedt seg utlevert rutiner og maler som er brukt i anledning attestasjonsoppdragene. En fullstendig oversikt over kontrollhandlinger kan du se her, og vi understreker viktigheten av å kunne dokumentere at de pålagte kontrollhandlinger er utført. Manglende kontrollhandlinger vil kunne sanksjoneres fra tilsynsmyndighetene, og feilaktig tilskudd vil kreves tilbakebetalt fra tilskuddsmyndighetene.

Dokumentsamling for å kunne påta seg og forankre attestasjonsoppdrag

Erfaring viser at arbeidet med kompensasjonssøknadene er omfattende. For de som påtar seg slike oppdrag må oppdraget forankres i en oppdragsavtale enten i en frittstående avtale eller i et bilag til en slik avtale. Vi har utarbeidet dokumentsamlingen regnskapsførere og revisorer trenger for å påta seg oppdraget og som ikke minst forankrer kundens ansvar for å oppgi og fremskaffe nødvendig dokumentasjon som grunnlag for søknadene. Vår dokumentsamling inneholder også en mal for redegjørelse for erstatning for tapt varelager, og en fullstendighetserklæring selskapet v/ dets styre må signere før søknaden attesteres. I alle tilfeller vil disse dokumentene sikre at ansvaret avtalerettslig fordeles på riktig og rimelig måte. Ønsker du å bestille dokumentsamlingen? Send en mail til advokat Jennie Bratlie på jennie@strandenas.no.

Jennie Elise Bratlie

Advokat

928 59 784