Aksjesparerkonto ikke tilpasset små og mellomstore bedrifter!

3. apr 2017 | Ukategorisert

Høring av ordning med “aksjesparerkonto”

Ved vedtagelsen av statsbudsjettet for i år ble det vedtatt at det skulle lages en «aksjesparerkonto» som skulle åpne for at norske personlige skattytere skulle kunne utsette gevinstbeskatning på aksjer og aksjefondsandeler så lenge beløpet ikke blir hevet fra «aksjesparerkonto»

For oss fremstår ordningen bare som et langt og kjedelig gjesp. Departementet har akkurat lagt ut en høring på ordningen og forskriftene er intet lyspunkt.

Allerede lovteksten gjør at ordningen mister vår interesse: man kan kun investere i børsnoterte aksjer og aksjefond. Avgrensningen er foreslått å følge formuesreglene, dvs. bare børs ikke venteliste aksjer.

Alle som i dag eier aksjer i ikke børsnoterte foretak kan oppnå langt mer gjennom et holdingsselskap, og inn på aksjesparerkontoen kommer uansett ikke slike aksjer.

Hvem har nytte av “aksjesparerkonto”?

For å kunne tilby «aksjesparerkonto» må man være bank, verdipapirforetak eller forvaltningsselskap for aksjefond. Alle papirer må registreres i VPS eller lignende.

Ordningen har en rekke svakheter: Det er bare gevinster som kan utsettes, utbytte tilordnes uansett eier og beskattes som før.

Ved død skal kontoen «nettes» og alle gevinster blir skattemessige. Enhver normalt dyktig skatteadvokat kan lage disse løsningene gjennom etablering av holdingselskap.

På aksjesparerkontoen møter vi alle de vanlige problemene som at ordningen også må gjelde for EØS-land, og ikke minst et voldsomt opplegg med oppgaveplikter og byråkrati.

Finansbransjen må likevel være ganske fornøyd: Høringsbrevets største utfordring er om man i fremtiden skal kunne bytte bank på sin aksjesparerkonto eller om det vil måtte utløse skatt. Uten konkurranse tror jeg neppe at du får særlig gode vilkår på din nye aksjesparerkonto.

Europas minst gründervennlig skattesystem?

Så vidt vi kan skjønne har vi nå et av Europas minst gründervennlig skattesystem. Utbytteskatt til personer er økende; straks over 30 % fra første krone. Medarbeideropsjoner beskattes før man vet om de får noen verdi.  Man kan ikke avsette eller fradragsføre for å møte risiko eller produktutvikling.

Er du interessert i å lese mer om høringen? Les her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing—om-forskriftsbestemmelser-om-aksjesparekonto/id2544893/