Viktige endringer i Kompensasjonsordning 2

8. jun 2021 | Regnskap og revisjon

Økt smittetrykk og nye, strenge smittevernstiltak og restriksjoner har ført til en rekke endringer i kompensasjonsordningen for næringslivet for søknadsperioden september 2020-februar 2021. Mange endringer får altså tilbakevirkende kraft helt tilbake til september 2020. Nå er endringene vedtatt og publisert, og endringsforskriften kan du lese her.

Fra mars 2021 gjøres det så betydelige endringer i kompensasjonsforskriften at denne vil bli regulert i egen forskrift. Regelverket er enda ikke publisert, men vi kommer tilbake med mer straks forskriften er klar.

For søknadsperioden september 2020-februar 2021 gjelder følgende endringer:

 

Ny søknadsfrist

Uansett hvilken tilskuddsperiode du søker kompensasjon for, er søknadsfristen forlenget til 15. oktober 2021. Endringen gjelder altså helt tilbake til tilskuddsperioden september/oktober 2020.

 

Lemping på fisjonsbegrensningene

Foretak som enten har vært overdrager eller overtaker i fisjon registrert 1. januar 2020 eller senere, har ikke vært omfattet av kompensasjonsordningen. Nå gjøres det endringer slik at disse foretakene likevel kan søke, men foretakene skal bruke omsetning etter fisjon i perioden som danner grunnlaget for beregning av omsetningsfallet.

 

Skjønnsfastsettelse

Foretak som ikke fikk søkt eller fikk avslag på søknaden med grunnlag i for sent levert skattemelding, kan nå søke på nytt. Skjønnsfastsettelse er ikke lenger et hinder for å omfattes av kompensasjonsordningen. Dette forutsetter at selskapet har levert skattemelding for formues – og inntektsskatt, og at nytt skatteoppgjør bygger på denne skattemeldingen.

 

Faste uunngåelige kostnader som følge av avtale pådratt etter 1. september 2020

Tidligere ble faste uunngåelige kostnader pådratt som følge av avtale inngått etter 1. september 2020 ikke omfattet av ordningen. Dette endres, og kostnadene kan kreves dekket dersom den nye avtalen erstattet annen avtale inngått før 1. september 2020 og avtalen var nødvendig å inngå for å opprettholde effektiv drift og kostnadene ved den nye avtalen ikke overstiger kostnadene etter den gamle.

 

Kompensasjon for tapt varelager

Foretak kan nå kreve kompensasjon for tapt varelager under følgende forutsetninger:

  • Virksomheten må av smittevernhensyn være pålagt full skjenkestopp eller være stengt i henhold til Covid-19-forskriften eller tilsvarende kommunale forskrifter
  • Varene som er tapt må være ferskvare eller næringsmidler, andre bedervelige varer, blomster eller andre planter
  • Varene må ha blitt bestilt før pålegget om skjenkestopp eller å holde stengt ble gitt
  • Varene må ha gått ut på dato eller blitt forringet slik at de ikke holder salgbar kvalitet, i den nedstengte perioden eller innen 14 dager etter perioden som man er pålagt skjenkestopp eller pålagt stengt.

For skjenkesteder som var pålagt skjenkestopp, men ikke pålagt stengt, er det kun alkoholholdige drikkevarer som kan kompenseres.

Søknad for tapt varelager skjer i samme søknadsskjema som den ordinære kompensasjonsordningen, og vilkårene for å kunne søke er svært like. Forskjellen er imidlertid at det for tapt varelager ikke skal foretas noen justering ut fra prosentvis omsetningsfall eller justeringsfaktor. Anskaffelseskost dekkes altså med 100 prosent, og denne må kunne dokumenteres. Fradragsberettiget merverdiavgift regnes ikke med i anskaffelseskostnaden. Det må også utarbeides en skriftlig redegjørelse der tapet sannsynliggjøres og det forklares hvorfor tapet var uunngåelig og hva som har skjedd med de tapte varene.

For regnskapsførere og revisorer er det fastsatt egne kontrollhandlinger for søknader med krav om kompensasjon for tapt varelager. Disse tilgjengeliggjøres på kompensasjonsordningens nettsider når disse er klare.

Husk at utarbeidelse og innlevering av kompensasjonssøknader ikke omfattes av den ordinære oppdragsavtalen. Vi har utarbeidet avtaleverket for at du som er regnskapsfører eller revisor kan påta deg oppdraget. Les mer om dette her.