Vente på TEK17?

15. feb 2017 | Ukategorisert

Direktoratet for Byggkvalitet la i høst frem forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17). Ny forskrift er tiltenkt å tre i kraft allerede fra 1. juli 2017, med en overgangsperiode på ett og et halvt år.

Det foreslås at søknader som kommer inn til kommunen etter 1. juli 2017 og før 1. januar 2019, kan prosjekteres etter ny forskrift eller etter dagens TEK10. Tiltakshaver kan således velge hvilket regelverk som skal legges til grunn for tiltaket, men det åpnes ikke for at bestemmelser fra gammel og ny forskrift kombineres.

Spørsmål rundt TEK17

Dette leder oss til vårt første spørsmål: Burde tiltakshaver, dersom dette er praktisk mulig, avvente med å sende inn søknad til ny forskrift trer i kraft?

Svaret på dette spørsmålet vil selvfølgelig variere fra tiltakshaver til tiltakshaver, men slik vi ser det er det absolutt grunn til å tro at noen utviklere burde vurdere å avvente en endelig avklaring.

Innholdsmessig kan forslaget, som hadde høringsfrist forrige uke, deles inn i to hovedkategorier:
1. Forenkling, tydeliggjøring og bedre struktur i forskriften.
2. Fjerning, lemping og forenkling av krav.

Hovedformålet med TEK17 forslaget

Hovedformålet med forslaget er å få “et enklere og tydeligere regelverk som bidrar til reduserte byggekostnader”. For boligbygninger er det blant annet forslått å:
1. Innføre preaksepterte ytelser om snurektangel på minimum 1,30 meter x 1,80 meter som valgfritt alternativ til snusirkel med diameter på minimum 1,50 meter i tilgjengelige boenheter.
2. Fjerne begrensningen på ett eller to rom for varig opphold for andel tilgjengelige små boliger inntil 50 kvadratmeter.
3. Fjerne krav om innvendig bod.
4. Fjerne krav om utsyn fra soverom.

Forenkling og lemping av krav, herunder punktene over, vil åpenbart kunne gi lavere byggekostnader, men – og her kommer et annet spørsmål – hvem er det som skal tjene på utviklers besparelser?

Høringsnotatet

Slik vi leser høringsnotatet, legges det til grunn at endrede krav kommer boligkjøper til gode. Er dette realistisk, eller har Solveig Dahl Gure i Arkitektbedriftene rett når hun sier at “dersom ikke myndighetene har reelle tiltak som sikrer at den tiltenkte kostnadsreduksjonen kommer boligkjøperen til gode, vil samfunnet totalt sett kun oppnå dårligere bokvalitet til uendrede priser”.

Vi venter i spenning!

Du kan lese hele høringsnotatet her:
https://dibk.no/globalassets/aktuelle-horinger/101116_tek17/_horingsnotat-forslag-til-ny-byggteknisk-forskrift_.pdf

Link til artikkel i Dagens Næringsliv 10.02.2017:
http://www.dn.no/nyheter/2017/02/10/1032/Eiendom/arkitekter-frykter-nye-byggeforskrifter-skal-ga-ut-over-folkehelsen