Vi har laget en liten dokumentsamling som kan være av nytte for deg i forbindelse med styremøter og generalforsamlinger.

Styreprotokoll:

En enkel mal for styreprotokoll som skal kunne benyttes til styremøter. Ved alle styremøter skal det føres en protokoll. Uenighet i styret skal fremgå av protokollen og den skal signeres av alle som har deltatt.

Last ned styreprotokoll her

Agendaen er kun et forslag til agenda, men som kan fungere som en nyttig mal.

Ordinær generalforsamling:

Til bruk ved fastsettelse av årsregnskapet. I tillegg til årsregnskapet skal også årsberetning og eventuelt utdeling av utbytte godkjennes. Merk også dersom vedtektene bestemmer andre saker som hører inn under den ordinære generalforsamling.

Last ned protokoll for ordinær generalforsamling her

Ekstraordinær generalforsamling:

Alle forhold som behandles av styret som ikke behandles på den ordinære generalforsamling. Styret kan kalle inn til ekstraordinærforsamling ved behov. Protokollen skal signeres av møteleder og medundertegner.

Last ned protokoll for ekstraordinær generalforsamling her