Organisering av virksomhet

Økonomisk virksomhet, hva enten den er privat eiet og kommersiell, eller den er ideell og foreningsbasert, krever at eierskap og arbeidsinnsats organiseres i en forretningsmodell. Både forskning og erfaring viser at suksess i næringslivet henger nært sammen med god organisering. Vi stiller de grunnleggende spørsmål ved organisering av virksomhet hva enten det er en liten personlig eiet bedrift, eller et større konsern.

Typiske spørsmål er:

  • om virksomheten bør skilles i flere foretak
  • om hvordan man kan legge til rette for flere eiere
  • eierskapspolitikk
  • om virksomheten bør eies gjennom holdingselskap
  • i hvilke foretak man plasserer viktige verdidrivere, for eksempel immaterialretter eller eiendom,
  • i hvilke foretak ansatte skal ha arbeidsforhold, og om det skal faktureres for bistand internt i konsern.

Dette viktige området preges av at man både må ta hensyn til økonomiske forhold og operative krav. Men bak det hele ligger rettsregler om for eksempel konserninterne transaksjoner, skatterettslige spørsmål som fritaksmetode, gjennomskjæring, eller spørsmål om risikospredning.

Med særskilt kompetanse på organisering innen SMB-markedet, bistår vi små- og mellomstore bedrifter i organisering og strukturering av deres virksomhet, herunder aksjonæravtaler, fusjoner/fisjoner, omdannelser, trekantfusjoner, drop-down mv.