Skatt- og avgiftsrett

Praktisk skatterett inngår nær sagt alle transaksjoner og avtaler. Vi arbeider daglig med å gi praktiske og enkle råd som hjelper eiere og ledere i norske små og mellomstore bedrifter.

Vi bistår i skatt- og avgiftssaker i klagesaker og domstolsbehandling. Videre arbeider vi med omorganisering, strukturering og skatteplanlegging.

Vi leverer følgende tjenester:

 • Skatteplanlegging
 • Organisering av virksomhet
 • Etablering av holdingselskap
 • Bindende forhåndsuttalelser
 • Skatteklager
 • Bistand ved bokettersyn
 • Varsel om endring av ligning, varsel om tilleggsskatt og tilleggsavgift
 • Skatteklagenemndsbehandling
 • Merverdiavgiftssaker
 • Vurdere skattemessige konsekvenser av transaksjoner mv.
 • Utlandsbeskatning – vurdering av transaksjoner over landegrensene og spørsmål om skattemessig bosted og fast driftssted
 • Skatteavtaler
 • Aksjegevinstbeskatning
 • Lønnsbeskatning – «tvangslønn» og earn-out
 • Skatt og avgift på fast eiendom, herunder boligbeskatning
 • Rådgivning i hele prosessen fra innlevering av selvangivelse (skattemelding) med næringsoppgave og avgiftsoppgave (avgiftsmelding)

I tillegg holder vi en rekke forskjellige oppdaterings- og fordypningskurs i skatt og avgift – både for større organisasjoner, erfarne skatterådgivere, internt i bedrifter eller vi setter opp kurs på eget initiativ. Følg med på vår kurskalender!

Vårt advokatfirma har tung kompetanse og lang erfaring i behandling av skatte- og avgiftssaker. Flere av våre medarbeidere har lang fartstid i Skatteetaten og har herunder arbeidet med ledelsesfunksjoner i etaten. Vi har prosedert en rekke skatte- og avgiftssaker, de fleste med positivt utfall, noe vi er svært stolte av!

Vi liker ikke å tenke på Skatteforvaltningen som en motpart, men tvert imot som en konstruktiv og dyktig aktør som fyller en viktig samfunnsoppgave. Ingen kultur uten skatter – intet er mer grunnleggende for en samfunnsdannelse enn et beskatningssystem. Vi har valgt å bistå de som skaper verdier og innbetaler skatt til samfunnet. Vi viderefører dermed den stolte tradisjonen til Cicero og Robin Hood!