Salgsbetingelser for nettkurs

Advokatfirmaet Strandenæs AS

 

Advokatfirmaet Strandenæs AS er et advokatforetak med bevilling til å drive advokat – og rettshjelpsvirksomhet. Advokatvirksomheten er selskapets hovedvirksomhet. Gjennom mer enn 20 år har selskapet også tilrettelagt, avholdt og administrert en rekke kurs og kompetansehevende tiltak for klienter og markedet for øvrig. Mange av disse gir godkjent etterutdannelse for varierende yrker.

Disse salgsbetingelsene gjelder for salg av nettkurs fra advokatfirmaet Strandenæs til næringsdrivende. Salgsbetingelsene utgjør sammen med dokumentasjon fra netthandelsløsningen i www.strandenas.no/nettkurs det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Det understrekes at kjøp av nettkurs ikke innebærer etablering av et klientforhold. Selv om kvalitetssikring av faglig innhold har høy prioritet, kan det forekomme feil og unøyaktigheter i det faglige innholdet, noe som gjelder enhver pedagogisk kunnskapsoverføring.

Når du handler på vår nettside godtar du samtidig disse salgsbetingelsene.

 

 1. Avtalen

 

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelle særskilte avtalevilkår. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevant lovgivning som regulerer kjøp av tjenester mellom næringsdrivende.

 

 1. Partene

 

Selger («Leverandør»): Advokatfirmaet Strandenæs AS

Adresse: Munkedamsveien 3 B, 0161 Oslo

E-post: strandenas.no

Telefonnummer: 22 83 25 00

Organisasjonsnummer: 998 269 660

 

Kjøper («Kjøper»): den fysiske eller juridiske personen som foretar bestillingen.

 

Bruker («Bruker»): den fysiske personen som registres som bruker av kurset.

 

Kjøper og Bruker er solidarisk ansvarlig for plikter etter denne avtalen.

 

 

 1. Vederlag

 

Den oppgitte prisen for tjenesten er den totale prisen for varen inklusive avgifter Kjøper skal betale. Advokatfirmaet Strandenæs AS har inntatt det standpunkt at våre nettkurs er merverdiavgiftspliktig omsetning. Alle priser er oppgitt i NOK.

 

 1. Avtaleinngåelse

 

Avtalen er bindende for begge parter når Kjøperen har sendt sin bestilling til Leverandøren. Vi tilstreber å gi Kjøper så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar forbehold om at skrive – og trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Angrerett:

Som kunde har du rett til å heve kjøpet innen 14 dager. Angreretten kan kun benyttes dersom du ikke har benyttet deg av tilgangen din til kurset.

Hvis du benytter din rett til å heve kjøp, vil vi tilbakebetale hele beløpet av varene så snart som mulig, eller innen 30 dager fra den datoen vi har mottatt varene

 

 1. Betalingen

 

Tilgang til kurset er betinget av at det betales pr. bestilte kurs. Kjøpesummen kan gjøres opp gjennom kredittkort med Visa eller MasterCard. Ved fullført betaling vil kundens kort bli belastet, og man får da øyeblikkelig tilgang til kurset. Betalingsløsningen er levert av Bambora.

 

 1. Brukeratferd

 

Kjøper kan bare bruke tjenesten til lovlige formål og i samsvar med disse vilkårene. Advokatfirmaet Strandenæs forbeholder seg retten til å stoppe tjenesten eller kansellere bestillinger etter eget skjønn dersom Kjøpers aktivitet er i strid med disse vilkårene eller gjeldende lover og forskrifter.

 

 1. Opphavsrett

 

Det er et mål å holde prisen på våre nettkurs så lavt som forenlig med fag og kvalitetsarbeid. Du oppfordres derfor til å etterleve våre opphavsrettsprinsipper. Dersom du velger å kopiere innhold fra kurset eller på annen måte overføre innhold til andre i strid med denne avtale, reduserer du vår mulighet til å spre kostnadene på reelt antall brukere.

 

Alt innhold som er en del av tjenesten, eies av Advokatfirmaet Strandenæs AS og er beskyttet av norske lover og avtaler som beskytter intellektuell eiendom og eiendomsrett.

 

Kjøper gis ved denne avtale en begrenset bruksrett til nettkurset. Bruksretten omfatter de rettigheter som er nødvendig for at Kjøper skal kunne gjennomføre nettkurset som forutsatt. Bruksrett til nettkursets video kan ikke påregnes etter 90 dager fra kjøpstidspunktet.

 

Kursdokumentasjon bør lastes ned og lagres lokalt på Kjøpers datamaskin/medium. Lisensen, nettkurset og kursdokumentasjon kan ikke overdras til andre, heller ikke kollegaer. Det er kun den kursdeltakeren som har kjøpt kurset som vil få utstedt kursbevis. Egenutstedte kursbevis til andre er å anse som brudd på Advokatfirmaet Strandenæs’ opphavsrett.

 

 1. Drift og tilgjengelighet

 

Tjenesten er normalt i drift 24 timer i døgnet syv dager i uken, med unntak av nødvendig nedetid for oppdatering og vedlikehold av databasen, samt generell oppgradering av tjenestens funksjonalitet.

 

Leverandøren fraskriver seg ethvert ansvar for force majeure og driftsstans mm. som rammer Leverandør eller Leverandørs underleverandører.

 

 1. Kjøpers ansvar

 

I tillegg til å betale vederlaget, oppfordres Kjøper til å gi uttrykk for sin opplevelse av nettkurset, gjerne følge opp med spørsmål eller ønsker om nye kurs.

 

Kjøper plikter å etterleve opphavsrettsreglene i denne avtale og lovgivningen for øvrig ved bruk av nettkurset.

 

 1. Leverandørens ansvar

 

Som leverandør av nettkurs vil vi søke å etterleve prinsipper for akademisk metode og «vær varsom-reglene» fra PFU i den utstrekning de passer. Nettkurs vil være gjenstand for intern kvalitetskontroll, men hensynet til aktualitet, hurtighet og pedagogisk metode kan innebære at nettkurset likevel vil kunne inneholde faglige svakheter eller unøyaktigheter. Ikke minst er det et mål å finne praktiske løsninger på uavklarte spørsmål hvor kildematerialet er usikkert. Ettertiden kan vise at slike uttalelser ikke var korrekte på tross av normal akademisk kvalitetssikring. Uttalelser eller påstander fremmet av våre kursholdere er ikke gitt som rettshjelpsvirksomhet, og danner ikke i noe tilfelle grunnlag for erstatningskrav utover kursavgiften.

 

For å sikre god kommunikasjon og levende formidling, er Leverandørens policy å ytre seg om dagsaktuelle temaer også der kildene er usikre. Videre benyttes anonymiserte eksempler, humor og ironi. Eksempler fremstilt som praktiske saker kan herunder være fabrikkert inspirert av et faktisk grunnlag. Ingen slike eksempler omtaler konkrete personer eller konkrete saker.

 

For rettshjelpsvirksomhet utsteder Advokatfirmaet Strandenæs AS uten unntak skriftlig oppdragsbekreftelse på advokatoppdrag. Kursdeltakere oppfordres til å stille spørsmål, men svar på slike generelle spørsmål innebærer ikke etablering av et klientforhold og heller ikke i seg selv grunnlag for advokatbistand. Kjøper oppfordres til ikke å stille spørsmål om konkrete saker eller konkrete parter. Opplysninger betrodd oss i spørsmål som ledd i kursvirksomhet er ikke underlagt advokatlovgivningens taushetsplikt, men vil likevel behandles konfidensielt i den utstrekning det er mulig.

 

 1. Personopplysninger

 

Advokatfirmaet Strandenæs AS er behandlingsansvarlig og behandler personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og vår personvernerklæring.

 

For å gjennomføre avtalen med Kjøper, herunder å utstede kursbevis og registrere etterutdanning, vil advokatfirmaet Strandenæs lagre og behandle personopplysningene navn, epostadresse, mobilnummer og fakturaadresse. Vi behandler også opplysningene for å kunne tilby nye aktuelle kurs i forbindelse med etterutdanningskrav. Det vises for øvrig til vår personvernerklæring på vår hjemmeside www.strandenas.no.

 

 1. Konfliktløsning

 

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler med verneting i Oslo.