Arbeidsplikt og konkurransebegrensninger ved salg av aksjer = fordel vunnet ved arbeid?

9. aug 2017 | Ukategorisert

Arbeidsplikt og konkurransebegrensninger ved salg av aksjerArbeidsplikt og konkurransebegrensninger ved salg av aksjer.

For en kjøper vil det ofte være en forutsetning at tidligere aktive eiere blir i selskapet, om så kun i en overgangsfase. Det avtales derfor gjerne at selgeren forplikter seg til å arbeide for foretaket en viss tid etter overdragelsen, alternativt at hele eller deler av vederlaget gjøres betinget av at vedkommende arbeider for foretaket. Vi ser derfor ofte at krav om arbeidsplikt, særlig i kunnskapsbedrifter, er en forutsetning for at salget i det hele tatt skal komme i stand.

I tillegg til dette, kan det være avtalt at selgeren skal avstå fra å drive konkurrerende virksomhet en viss tid, og/eller avstå fra å ta ansettelse i et foretak som driver konkurrerende virksomhet. Deler av vederlaget kan også være en godtgjørelse for at vedkommende tar ansettelse hos kjøper/kjøperselskapet («sign on fee»).

Betaling som er tilknyttet selgers arbeidsinnsats og/eller konkurransebegrensninger, vil kunne anses som “fordel vunnet ved arbeid” jf. skatteloven § 5-1 jf. § 5-10. Skatterettslig reiser dette spørsmål om hvordan hele eller deler av salgsvederlaget skal beskattes – er vederlaget betaling for aksjene eller arbeidsinnsatsen, eventuelt kompensasjon for konkurransebegrensningen?

Spørsmålet kan få stor betydning fordi aksjegevinster har en lavere beskatning enn arbeidsinntekter. Forskudd på arbeidsvederlag vil i tilfelle være skatte- og avgiftspliktig som lønn etter kontantprinsippet, selv om arbeidet ennå ikke er utført. I tillegg må selskapet beregne og betale arbeidsgiveravgift.

Helhetsvurdering av vederlagets art

Selve vurderingen av vederlagets art må baseres på en konkret helhetsvurdering. Det er i den forbindelse ikke gitt at vederlag for aksjer hvor selger pålegges arbeidsplikt og/eller konkurransebegrensninger, uansett vil anses som fordel vunnet ved arbeid. Ved vurderingen vil det blant annet ha betydning om:

  1. Det formelle aksjesalgsvederlag er høyere enn det som alene skyldes foretakets verdier og inntjeningsevne. Hvis man tenker seg at de tidligere eiere snarlig avslutter eller vesentlig innskrenker sin aktivitet i foretaket ville vederlaget vært lavere.
  2. Om de tidligere eiere binder seg til å arbeide for bedriften i en viss periode, og de ikke mottar vederlag for dette.
  3. Om de tidligere eiere forplikter seg til ikke å starte konkurrerende virksomhet i en viss periode uten vederlag etter arbeidsmiljøloven.

Tidligere praksis

Når det gjelder det nærmere innhold i lovens tilknytningskrav er dette utviklet gjennom praksis. Særlig gjelder dette følgende høyesterettsdommer:

  1. Rt. 2000 s. 758 (Egelandsdal/Kruse Smith): Erverv av aksjer ble ansett reelt, og verdistigningen ble ikke ansett som lønn selv om risikoen i forbindelse med aksjekjøpet var sterkt begrenset gjennom arbeidsgivers finansiering og garanti.
  2. Rt. 2008 s. 1307 (Alvdal Bygg AS): Malerfirma drevet som enkeltpersonforetak ble solgt til aksjeselskapet Alvdal Bygg AS. Selgeren hadde tatt ansettelse hos kjøper og forpliktet seg til å arbeide der frem til pensjonsalder. Retten fastholdt at deler av salgsvederlaget ble omklassifisert fra forretningsverdi (goodwill) til vederlag for fremtidig arbeidsinnsats, da deler av den påståtte forretningsverdi var personavhengig og direkte knyttet til at selger tok arbeid hos kjøper.
  3. Rt. 2009 s. 813 (Gaard/Tveit): Som ledd i salg av et selskap til nye eiere forpliktet de tre tidligere arbeidende aksjonærene seg til fortsatt å arbeide i selskapet og å avstå fra konkurrerende virksomhet i tre år. Vederlaget ved overdragelsen ble betalt i tre omganger. Høyesterett kom til at den del av det totale vederlaget som ble betalt i omgang to og tre, måtte klassifiseres som «fordel vunnet ved arbeid». Det faktum at selgerne ble avlønnet til markedslønn forhindret ikke dette, da det var koblingen til selgernes fortsatte arbeide og karensklausulen som var opphav til tilleggs vederlaget.

Vi har lang erfaring med transaksjoner, herunder salg av virksomheter, og bistår gjerne i forbindelse med en eventuell salgsprosess! Du vil finne en nyttig og fullstendig beskrivelse av prosessen her:

https://www.strandenas.no/tjeneste/transaksjoner/