Regjeringen skjerper reglene for innleie fra bemanningsforetak fra 1. april

5. jan 2023 | Arbeidsliv og HR

«Hele, faste og direkte stillinger er hovedregelen i norsk arbeidsliv», uttaler Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen, og skjerper reglene for innleie fra bemanningsforetak. De nye reglene medfører endringer i bl.a. arbeidsmiljøloven, statsansatteloven og forskrift om innleie fra bemanningsforetak. Nedenfor får du en oversikt over endringene i arbeidsmiljøloven (aml.) og forskrift om innleie fra bemanningsforetak.

Hva blir nytt?

Adgangen til innleie fra bemanningsforetak «når arbeidet er av midlertidig karakter», oppheves. Det vil være noen få unntak fra denne regelen, som vi kommer tilbake til nedenfor.

Etter dagens aml. § 14-12 nr. 1 er innleie fra bemanningsforetak tillatt i samme utrekning som det kan avtales midlertidig ansettelse etter aml. § 14-9 andre ledd bokstav a-e. Aml. § 14-9 andre ledd bokstav a uttaler at en arbeidstaker kan ansettes midlertidig når arbeidet er av midlertidig karakter. Denne regelen oppheves altså nå når det gjelder innleie fra bemanningsforetak.

Denne endringen begrunnes bl.a. i at en adgang til innleie fra bemanningsforetak i slike tilfeller bidrar til å fortrenge faste ansettelser i en topartsrelasjon, og at innleieadgangen bestemmelsen åpner for kan misbrukes og misforstås og kan generelt gjøre det mulig å basere et permanent bemanningsbehov på innleie.

Forbud mot å innleie fra bemanningsforetak til byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold

Innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold vil ikke lengre være tillatt., jf. forskrift om endring i forskrift om innleie fra bemanningsforetak § 4. Bestemmelsen definerer hva som menes med «bygningsarbeid» og vi kan vel si at dette omfatter det meste som skjer av aktivitet på en byggeplass. Med «byggeplass» menes «enhver arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygningsarbeid av et visst omfang».

Bakgrunnen for denne nye bestemmelsen oppgis å være at det i byggenæringen brukes innleie i et betydelig omfang, og at bruken av innleie i Oslo, Viken og tidligere Vestfold er mye høyere enn landsgjennomsnittet. Omfanget av innleie, sett sammen med de negative konsekvensene innleie har, tilsier at det er nødvendig med grunnleggende endringer når det gjelder innleie til byggenæringen ifølge regjeringen.

Forskriften vil tre i kraft fra 1. april i år, men det gjøres oppmerksom på at § 4 vil gjelde fra 1. juli 2023 når det gjelder konkrete innleieavtaler som foreligger på ikraftredelsestidspunktet, og for oppdragskontrakter som er inngått før ikrafttredelsen under forutsetning av at innleie kan benyttes i oppdragsgjennomføringen. Det samme gjelder hvor bindende tilbud er inngitt før ikrafttredelsen.

Retten den innleide arbeidstakeren har til fast ansettelse i innleievirksomheten styrkes

I henhold til ny aml. § 14-12 fjerde ledd har arbeidstaker som har vært innleid i mer enn tre år, rett til fast ansettelse hos innleier. Innleie skal avtales med tillitsvalgte i virksomheten.

Ny bestemmelse i aml. presiserer grensen mellom innleie og entreprise

Ny § 14-12 femte ledd i aml. presiserer og tydeliggjør den rettslige grensen mellom innleie og entreprise.

Den nye bestemmelsen lyder som følger:

«Ved vurderingen av om en oppdragsavtale mellom to virksomheter innebærer innleie, skal det særlig legges vekt på om oppdragsgiver har ledelsen av arbeidet og ansvar for resultatet. Andre relevante forhold er blant annet om det i hovedsak skal leveres arbeidskraft, om arbeidet skjer i nær tilknytning til oppdragsgivers virksomhet, om arbeidet dekker et vedvarende arbeidskraftbehov hos oppdragsgiver og om arbeidet skjer innenfor oppdragsgivers kjerne- eller hovedaktivitet».

To unntak fra de skjerpede reglene

Innleie fra bemanningsforetak vil være tillatt når det gjelder helsepersonell for sikre forsvarlig drift av helse- omsorgstjenester og for arbeidstakere med spesialkompetanse som skal utføre rådgivnings- og konsulenttjeneste i klart avgrenset prosjekt.

Med «helsepersonell», mens personell som er omfattet av helsepersonelloven § 3, og med «rådgivnings- og konsulenttjeneste», menes levering av spesialisert kunnskap og rådgivning innenfor et bestemt fagområde.

Innleie til avløsing i jordbruket

For avløsing i jordbruket er endringen i aml. § 14-12 første ledd utsatt inntil videre.

Ikrafttredelse

De nye reglene vil tre i kraft fra 1 april 2023, med overgangsregler på visse områder som nevnt ovenfor.

Andre forslag til endringer i aml.

Regjeringen har også lagt frem forslag til andre endinger i aml. bl.a. når det gjelder arbeidstakerbegrepet og arbeidsgiveransvar i konsern. Vi viser til vår tidligere artikkel om disse forslagene her.

Regjeringen foreslår endringer i arbeidsmiljøloven – Advokatfirmaet Strandenæs (strandenas.no)

Advokatfirmaet Strandenæs vil holde et webinar om nyheter innen arbeidsretten i løpet av januar. Mer informasjon om dette kommer!

Vibeke Aasen Eriksrud

Advokatfullmektig

905 07 146