Register over reelle rettighetshavere blir ikke åpent for «enhver» etter ny dom fra EU-domstolen

2. des 2022 | Organisering av virksomhet

EU-domstolen avsa nylig en plenumsdom som slår fast at register over reelle rettighetshavere ikke skal være åpent for allmennheten – dette til tross for at lov om register over reelle rettighetshavere gir «enhver» tilgang til opplysninger som registreres i registeret. Nå står en lovendring for tur, selv om registeret neppe blir opprettet med det første.

Lov om register over reelle rettighetshavere

Den 01. november i 2021 trådte lov om register over reelle rettighetshavere delvis i kraft. Loven gjennomfører EUs fjerde hvitvaskingsdirektivs forpliktelse til å opprette et sentralt register over reelle rettighetshavere. Loven er ment å gi offentlige myndigheter og rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven bedre tilgang på informasjon over eierskap og kontrollstruktur i norske selskaper. Loven pålegger alle norske juridiske personer å innhente opplysninger om sine reelle rettighetshavere.

Innsynsretten i registeret skulle etter EU-direktivet gjelde for «enhver».

Vi skrev i fjor en artikkel om loven du kan lese her.

Tilgang strider mot retten til personvern

Sist uke kom EU-domstolen med en storkammerdom, der den slår fast at EU-direktivet strider med den grunnleggende retten til personvern i EU-charteret.

EU-domstolen uttaler i dommen at direktivets krav om at samtlige opplysninger registrert i registeret skal være tilgjengelig i alle tilfeller og for enhver person, ikke er forenlig med artikkel 7 og 8. En slik behandling av personopplysninger går både lengre enn det som er strengt nødvendig, og er uproporsjonal. Nysgjerrige utenforstående vil derfor likevel ikke få anledning til å benytte registeret uten videre.

Hvilken betydning får dommen?

Dommen vil måtte medføre at loven om register over reelle rettighetshavere endres. Spørsmålet blir etter dette hvem som skal ha innsynsrett i registeret.

En løsning kan være at man legger til grunn forslaget hvitvaskingsutvalget opprinnelig foreslo. I NOU’en foreslo utvalget en bestemmelse der offentlig myndighet fikk tilgang til registeret, samt rapporteringspliktig som ledd i arbeidet med gjennomføring av kundetiltak og løpende oppfølging etter hvitvaskingsloven. I tillegg kunne «andre med et legitimt behov for opplysningene» gis tilgang mot gebyr og etter en skjønnsmessig vurdering.

Jennie Elise Bratlie

Advokat

928 59 784

Vibeke Aasen Eriksrud

Advokatfullmektig

905 07 146