Opplysningsplikt for tredjeparter – innleveringsfrist 15. februar!

6. feb 2017 | Ukategorisert

Opplysningsplikt for tredjeparter – innleveringsfrist 15. februar!

Det nærmer seg nå frist for innlevering av opplysninger om utbetalt vederlag for tjenester av “teknisk, håndverksmessig, juridisk, regnskapsmessig eller annen art”. Innberetning av opplysninger kan gjøres på skjemaet RF-1321, eller direkte som vedlegg til ligningsoppgaven.

I enkeltpersonforetak påhviler opplysningsplikten etter dette kapitlet innehaveren. I selskap, samvirkeforetak, forening, institusjon eller innretning påhviler opplysningsplikten den daglige lederen av virksomheten, eller styrelederen dersom virksomheten ikke har daglig leder. Er selskap mv. som nevnt i forrige punktum, ikke skattepliktig, påhviler opplysningsplikten også revisor.

Opplysningsplikten gjelder ikke når mottakeren driver selvstendig næringsvirksomhet fra fast forretningssted i Norge. For utenlandske mottakere med oppdrag i Norge, skal fast forretningssted i Norge forstås som fast driftssted i Norge etter skatteavtalene.

Dette er riktignok andre året at rapportering skal skje på denne måten, men vi får likevel en god del spørsmål om hvilke beløp som skal rapporteres inn.

Omfanget av opplysningsplikten er beskrevet i forskrift til skatteforvaltningsloven § 7-10-24. I henhold til forskrift til bestemmelsen er grunnlaget for innrapporteringen “samlet fakturert beløp eksklusive merverdiavgift i siste skattleggingsperiode”. Det er med andre ord beløpet som er fakturert i perioden som skal innrapporteres, hva som faktisk er utbetalt er ikke avgjørende.

Ordlyd i lov og forskrift er imidlertid ikke helt godt harmonisert. Det er derfor ikke overraskende at det oppstår spørsmål knyttet til dette! Det følger av skatteforvaltningsloven § 7-10 at det er den som har “utbetalt vederlag” som er pålagt opplysningsplikt. Det er altså etter lovens ordlyd ikke opplysningsplikt i de tilfellene man kun er fakturert for slikt vederlag, så lenge det ikke er foretatt noen utbetaling. Dette skaper den noe merkelig situasjon at dersom man eksempelvis faktureres 30.12, med forfall påfølgende år, er man ikke omfattet av opplysningsplikten det året faktura mottas. Etterfølgende år har man foretatt en utbetaling og er således omfattet av opplysningsplikten. Har man ikke mottatt flere fakturaer fra samme leverandør, er det imidlertid intet beløp å rapportere!

For å oppnå en logisk harmonisering mot periodiseringsreglene, må det imidlertid kunne legges til grunn at faktureringstidspunktet er avgjørende, altså slik at det skal inngis oppgave for utfakturerte beløp selv om betalingsforfall (og betaling) først er etterfølgende år.