Nye regler om tilstandsrapport ved salg av bolig og fritidsbolig!

18. jun 2021 | Eiendom og entreprise

Fredag 11. juni vedtok regjeringen ny forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) som vil ha stor betydning for takstmenn, kjøpere og selgere av bolig.

Forskriften stiller krav til godkjente tilstandsrapporter og trer i kraft 1. januar 2022, samtidig med flere nye endringer i avhendingsloven.

Etter endringen lyder ny § 3-10 (1) i avhendingslova:

«Kjøparen kan ikkje gjere gjeldande som ein mangel noko kjøparen kjente eller måtte kjenne til då avtala vart inngått. Kjøparen skal reknast for å kjenne til omstende som går tydeleg fram av ein tilstandsrapport eller andre salsdokument som kjøparen er gitt høve til å setje seg inn i. Departementet kan i forskrift gje føresegner om kva krav som må vere innfridde for at ein tilstandsrapport skal ha verknad som nemnt i andre punktum, medrekna krav til autoriserte bygningssakkunnige og innhaldet i rapportane.»

Dersom tilstandsrapporten følger kravene i forskriften vil det ha den virkning som fremgår i bestemmelsens andre punktum (understreket), nemlig at en kjøper anses å kjenne til, og dermed ikke kan påberope seg mangler som er påpekt i tilstandsrapporten.

Minstekravene til tilstandsrapporten er en smørbrødliste på 20 bestemmelser som stiller detaljerte krav til undersøkelsen av hver boligbestanddel. Forskriften finner du her.

Foreløpig stilles det ikke kompetansekrav til den som skal lage tilstandsvurderinger, men det forskriftsfestes at den bygningssakkyndige skal være uavhengig av partene i bolighandelen.

Formålet med lovendringene er å øke selgers informasjonsansvar og legge til rette for at flere skjulte feil og mangler kommer frem før kjøper gir sitt bud. Det gir også kjøper en skjerpet plikt til å gjennomgå boligens tilstandsrapport.