Nye krav til arbeidsavtaler fra 1. juli 2024

13. feb 2024 | Arbeidsliv og HR

Fra 1. juli 2024 kommer det nye krav til innholdet i arbeidsavtaler i arbeidsmiljøloven (aml.).

Arbeidsavtalene skal etter dette inneholde en rekke nye opplysninger. Det er også vedtatt noen mindre endringer i reglene for midlertidig ansettelser, deltidsansatte og prøvetid. Bakgrunnen for endringene er EUs arbeidsvilkårsdirektiv om tydelige og mer forutsigbare arbeidsvilkår.

Nye krav til innholdet i arbeidsavtaler

Arbeidsavtalene må etter 1. juli 2024 inneholde disse nye opplysningene, jf. aml. § 14-6:

• dersom det ikke eksisterer noen fast arbeidsplass eller hovedarbeidsplass skal arbeidsavtalen gi opplysning om at arbeidstakeren arbeider på forskjellige steder eller fritt kan bestemme sitt arbeidssted, og oppgi forretningsadressen eller eventuelt hjemstedet til arbeidsgiver,

• lengde og plassering av den daglige og ukentlige arbeidstid. Dersom arbeidet skal utføres periodevis eller den daglige og ukentlige arbeidstiden vil variere, skal arbeidsavtalen opplyse om dette og fastsette eller gi grunnlag for å beregne når arbeidet skal utføres,

• de ulike lønnselementene skal angis særskilt,

• ordninger for vaktendringer, samt ordninger for arbeid utover avtalt arbeidstid, herunder betaling for slikt arbeid,

• fremgangsmåte ved opphør av arbeidsforholdet,

• rett til kompetanseutvikling som arbeidsgiver eventuelt tilbyr,

• eventuell rett til annet fravær betalt av arbeidsgiver,

• ytelser i regi av arbeidsgiver til sosial trygghet samt navn på institusjoner som mottar innbetalinger fra arbeidsgiver i denne forbindelse.

Det er også vedtatt nye regler om hva som skal med i arbeidsavtalen for arbeidstakere som sendes til utlandet. Dersom arbeidstaker leies ut fra et bemanningsforetak, skal innleiers identitet fremgå av arbeidsavtalen, jf. aml. § 14-7.

Må alle inngåtte arbeidsavtaler endres?

Nei, du må ikke endre alle inngåtte arbeidsavtaler. De nye kravene til innhold i arbeidsavtaler gjelder for arbeidsavtaler som inngås etter 1. juli 2024.
For gjeldende arbeidsavtaler er det ikke et krav at arbeidsgiver endrer disse av eget tiltak, men arbeidstaker kan etter 1. juli 2024 be om at arbeidsavtalen suppleres med de nye opplysningene. Arbeidsgiver har da to måneder på seg til å supplere gjeldende arbeidsavtale.

Øvrige endringer i aml. fra 1. juli 2024

Nye og kortere frister

Fristen for å inngå arbeidsavtale blir senest syv dager etter at arbeidsforholdet begynte. I dag er denne fristen senest en måned etter at arbeidsforholdet begynte. Endringer i arbeidsforholdet som nevnt i aml. §§ 14-6 (minimumskrav til innholdet i arbeidsavtalen) og 14-7 (arbeidstaker som sendes til utlandet) skal tas inn i arbeidsavtalen tidligst mulig, og senest den dagen endringen trer i kraft. Dette gjelder likevel ikke dersom endringene i arbeidsforholdet skyldes endringer i lover, forskrifter eller tariffavtaler.

Nye bevisbyrderegler

Hvis arbeidsgiver ikke har opplyst om at arbeidsforholdet er midlertidig, skal det legges til grunn at arbeidstakeren har fast ansettelse dersom ikke noe annet gjøres overveiende sannsynlig. Dersom arbeidsgiver ikke har opplyst om stillingens omfang, skal arbeidstakers påstand om stillingsomfang legges til grunn dersom ikke noe annet gjøres overveiende sannsynlig. Dette vil fremgå av § 14-6 tredje og fjerde ledd.

Forespørsel om mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår

Dersom en arbeidstaker som arbeider deltid eller er midlertidig ansatt, ber om en ansettelsesform med mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår, skal arbeidsgiver gi et skriftlig og begrunnet svar innen en måned etter at forespørselen fant sted, jf. § 14-8 a.

Nye regler om prøvetid

Det blir lovfestet i aml. § 15-6 at partene ikke kan avtale en ny prøvetid dersom arbeidstaker skal fortsette i samme stilling eller i en stilling som i det vesentlige er likeartet med stillingen arbeidstaker har hatt i virksomheten.

Hvis kontraktsfornyelsen gjelder overgang fra midlertidig til fast stilling, kan det avtales prøvetid, dersom tidligere ansettelsestid og prøvetid i den nye stillingen samlet ikke overstiger seks måneder.

Vibeke Aasen Eriksrud

Advokatfullmektig

905 07 146