Ny godkjenningsordning for bemanningsforetak fra 2024

8. jun 2023 | Arbeidsliv og HR

Den nye godkjenningsordningen for bemanningsforetak vil tre i kraft fra 1. januar 2024. Godkjenningsordningen innebærer at bemanningsforetak må dokumentere at de oppfyller allerede lovpålagte plikter. Arbeidstilsynet vil bl.a. kunne benytte overtredelsesgebyr og bøter ved brudd på reglene, og varsler målrettet tilsyn med innleie fra 2023.

Godkjenningsordningen er et utslag av regjeringens felttog mot innleie av arbeidskraft

Den nye godkjenningsordningen har vært ute på høring. I høringen foreslo departementet både lov- og forskriftsendringer for å utvide dagens registreringsordning til å bli en godkjenningsordning for bemanningsforetak. Mange av høringsinstansene var positive til innføring av en godkjenningsordning, bl.a. både arbeidstakerorganisasjonene og de fleste arbeidsgiverorganisasjonene.

Innføringen av en godkjenningsordning er et utslag av Regjeringens mål om at hovedregelen i norsk arbeidsliv skal være trygge og faste arbeidsforhold. Ifølge Regjeringen vil den nye godkjenningsordningen bidra til å luke ut useriøse bemanningsforetak, og gjøre det lettere for innleievirksomheter å velge seriøse tilbydere av arbeidskraft.

Hva innebærer den nye godkjenningsordningen?

Den nye godkjenningsordningen innebærer at bemanningsforetakene må dokumentere at de oppfyller allerede lovpålagte plikter. Bemanningsforetakene vil bl.a. måtte dokumentere at de har skriftlige arbeidsavtaler og yrkesskadeforsikring.
For å kunne fastsette nye forskriftsbestemmelser om en godkjenningsordning endres arbeidsmarkedsloven § 27 annet ledd til at «godkjenning» føyes til listen over hva departementet kan forskriftsregulere.

Brudd på reglene kan medføre overtredelsesgebyr og bøter

Arbeidstilsynet vil blant annet kunne benytte overtredelsesgebyr ved brudd på reglene. Disse kan være på opptil 15 G. Brudd på reglene kan også straffes med bøter.

I høringsrunden foreslo departementet en bestemmelse i forskrift om bemanningsforetak om at arbeidsmiljøloven § 14-14 gjøres tilsvarende gjeldende dersom en virksomhet leier inn en arbeidstaker fra et bemanningsforetak som verken er godkjent av Arbeidstilsynet eller har søknad til behandling. En slik regel vil innebære at retten etter påstand fra den innleide arbeidstakeren skal avsi dom for at den innleide har et fast arbeidsforhold hos innleier. Denne regelen fremkommer nå av forskrift om innleie fra bemanningsforetak § 1.

Statsråd Mjøs Persen truer også med det hun kaller «Målrettet tilsyn med innleie i 2023»

Statsråden har gitt Arbeidstilsynet klare føringer om å prioritere tilsyn med at virksomhetene etterlever vilkårene for inn- og utleie fra bemanningsforetak,

Arbeidstilsynet vil derfor gjennomføre målrettede tilsyn særskilt rettet mot innleieproblematikk i 2023.

Ikrafttredelse

Godkjenningsordningen trer i kraft 1. januar 2024, med en overgangsordning til 31. mars 2024.

Vibeke Aasen Eriksrud

Advokatfullmektig

905 07 146