Nattarbeid – Fleksibel arbeidstid og overtid

5. apr 2017 | Ukategorisert

nattarbeid og nye regler

Viktig grensegang for når det skal betales overtid

Regjeringen foreslår endringer i arbeidsmiljøloven som vil sette nytt fokus på spørsmålet om overtidsbetaling for arbeid hjemmefra

Etter arbeidsmiljøloven er arbeid mellom klokken 21.00 og 06.00 nattarbeid. Nattarbeid er bare tillatt dersom arbeidets art gjør det nødvendig.

For flere arbeidstakere kan familiesituasjonen gjøre det ønskelig å avslutte arbeidet på arbeidsstedet tidligere enn ordinær arbeidstid, og i stedet arbeide noen timer hjemmefra på kvelden. For andre kan det være andre grunner som gjør det hensiktsmessig å dele opp arbeidsdagen i mer enn en økt, for eksempel deltakelse i organisasjonsarbeid og annet frivillig arbeid.

Hvem som er underlagt overtidsreglene i Arbeidsmiljøloven er regulert i § 10-12

Der det forsatt er følgende som gjelder:

  • 10-12.Unntak

(1) Bestemmelsene i dette kapittel kommer ikke til anvendelse for arbeidstaker i ledende stilling, med unntak av § 10-2 første, andre og fjerde ledd.

(2) Bestemmelsene i dette kapitlet kommer ikke til anvendelse for arbeidstakere i særlig uavhengig stilling, med untak av § 10-2 første, andre og fjerde ledd.

Fakta om forslaget

  • Forslaget åpner for en individuell avtaleadgang om arbeid mellom klokken 21.00 og 23.00 for den enkelte arbeidstaker.
  • Det er kun arbeidstaker som kan ta initiativet til den faktiske utførelsen av arbeidet. Arbeidstaker må selv ha et ønske om å arbeide mellom klokken 21.00 og 23.00. På denne måten vernes arbeidstaker.
  • Samtidig må arbeidsgiver må være enig i at noe av arbeidet utsettes til etter endt ordinær arbeidsdag.
  • Forslaget balanserer på denne måten hensynet til både arbeidstaker og arbeidsgiver.
  • Det skal inngås en skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Avtalen kan gjelde et enkelt tilfelle om arbeid mellom klokken 21.00 og 23.00, gjelde for en tidsavgrenset periode, eller være en slags fleksitidsavtale. På denne måten vil forslaget gi en økt fleksibilitet.
  • Avtale om arbeid etter klokken 21.00 må fortsatt være innenfor den daglige arbeidstiden. Hvis det arbeides utover daglig eller ukentlig alminnelig arbeidstid, vil dette arbeidet reguleres av reglene om overtid.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-72-l-20162017/id2545705/