Endringer i arbeidsmiljøloven

24. nov 2016 | Ukategorisert

Endringer i arbeidsmiljølovenKonkurransebegrensninger og arbeidsmiljøloven. Hva nå?

Moderne næringsliv balanserer mellom den absolutte konkurranse og vernet om komparative fortrinn slik vi kjenner det gjennom IPR-strategier. Mens mulighetene for å varemerkebeskytte og på andre måter oppnå eneretter går utvikling motsatt vei på arbeidsrettens område. Da Norge fulgte Danmark ved å lovfeste begrensninger i muligheten for konkurranseklausuler ble arbeidsgivers handlefrihet betydelig begrenset. Målet med konkurranse og kundeklausuler er ofte å beskytte de gjenværende ansatte og foretaket mot at nøkkelpersoner bryter ut og tar med seg kunderelasjoner de har fått hos arbeidsgiver. Gjennom de nye bestemmelsene i arbeidsmiljøloven begrenses og byråkratiseres mulighetene betraktelig. Legg merke til at du som arbeidsgiver må bringe arbeidsavtalen i orden innen 01.01.17.

Det foreligger et vesentlig skille mellom konkurranseklausuler og kundeklausulen. En konkurranseklausul “begrenser arbeidstakers adgang til å tiltre stilling hos en annen arbeidsgiver eller starte, drive eller delta i annen virksomhet etter arbeidsforholdets opphør”, jf. aml § 14 A-1, mens en kundeklausul ” begrenser arbeidstakers adgang til å kontakte arbeidsgivers kunder etter arbeidsforholdets opphør”. Et vesentlige poeng er at arbeidsgiver må yte vederlag for å utøve en konkurranseklausul mens kundeklausulen ikke i utgangspunktet ansees som et inngrep i den ansattes frihet som danner grunnlag for vederlag.

Man kan undre seg over hvor gjennomtenkt det er at man ikke tillater bruk av rekrutteringsklausuler. En rekrutteringsklausul er en klausul som pålegger å betale vederlag for overta andres ansatte. Investering i medarbeideres kunnskap og relasjonsferdigheter vil være vanskeligere i fremtiden.

Hvilke strategiske vurderinger bør så arbeidsgiver foreta? Det enkle utgangspunkt er at arbeidstaker ikke kan opptrå i konkurranse med arbeidsgiver før ansettelsesforholdet er tilendebrakt. Lengre oppsigelsestider vil således kunne være et egnet virkemiddel. Andre tilpasninger vil selvsagt være å investere mindre i personell som mangler stabilitet. Bemerk for øvrig at reglene kun gjelder i arbeidsforhold. Ansatte som også er aksjonærer kan pålegges plikter gjennom aksjonæravtaler. Vi må kunne legge til grunn at det er plikter til å etterleve konkurranseklausuler, kundeklausuler og anti-rekrutteringsklausuler også kan finne rettslig grunnlag i en aksjonæravtale og at dette etter forholdene må være bindende avtaler aksjonærene imellom. Det skal bli spennende å følge rettspraksis og utviklingen av dette felt der lovgivningen er blitt til med et minimum av utredningsarbeid.

Du kan lese mere om rettsreglene her https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62/KAPITTEL_15#KAPITTEL_15  I tillegg har vi utarbeidet enkle klausuler. Dersom du har interesse send oss gjerne en mail som beskriver ditt behov.