Inflasjon, prisendring og indeksregulering, del 2: Entreprisekontrakter

8. sep 2022 | Eiendom og entreprise

Inflasjon, prisendring og indeksregulering i entreprisekontrakter, Norsk Standard (NS 84XX).

Vi har tidligere skrevet om rettslige virkninger av inflasjon, men hva med entreprisekontrakter?

I utgangspunktet er det opp til partene å avtale om det i prosjektet skal være faste priser eller om prisene skal kunne justeres i samsvar med indeks, altså markedsutviklingen.

I byggblankettene som partene ofte bruker til å inngå NS- kontraktene er det et eget punkt hvor det kan krysses av om kontrakten skal indeksreguleres eller ikke. Dersom det ikke settes et kryss i det hele tatt vil det følge av teksten i standardkontraktene at kontraktssummen skal indeksreguleres.

Både for utførelse- og totalentreprisekontraktene NS 8405, NS 8406, NS 8407 og standardene for underentreprise NS 8415, NS 8416, NS 8417, er utgangspunktet at dersom ikke annet er avtalt skal kontraktssummen indeksreguleres etter bestemmelsene i NS 3405 (Bestemmelser om regulering av kontraktssum for bygg og anlegg på grunn av endringer i lønninger, priser og sosiale utgifter m.v.,- totalindeksmetoden- med én kalendermåned som avregningsperiode.)

For totalentreprisekontraktene NS 8407/8417 fremgår det av punkt 26.2 at dersom ikke annet er avtalt skal SSB indeksen «boligblokk, i alt» benyttes.

For utførelsesentreprisekontraktene NS 8405/8417, NS8406/8416, fremgår det ikke spesifikt hvilken indeks som skal benyttes og vi må da følge henvisningen til NS 3405 for å finne riktig indeks.

Etter NS 3405 punkt 3.1 står det at, «Når intet annet er angitt, brukes Statisk Sentralbyrås indeks for det fagområdet (de fagområder) kontrakten omfatter.» Det vil si at dersom partene ikke har avtalt en spesifikk indeks, må partene bli enige i etterkant av kontraktsinngåelsen om hvilken indeks som passer best på det arbeidet som er utført. Dette kan skape unødvendig konflikt, et tips er derfor at partene avtaler indeks allerede ved kontraktsinngåelsen.

Karl Erik Westergren

Advokat

902 87 221