Hovedferie og feriepenger under pandemien

3. mai 2021 | Arbeidsliv og HR

Mai er endelig her – og det er på tide å legge kabalen for hovedferien.  Selv om mange opplever stor usikkerhet rundt blant annet etterspørsel og permitteringer, burde hovedferien planlegges på vanlig måte så tidlig som mulig. Nedenfor gjennomgår vi hovedregler, unntak og lovendringer for avvikling av hovedferien i 2021.

Utgangspunktet – arbeidsgiver bestemmer

Utgangspunktet er at arbeidsgiver bestemmer når ferien skal avvikles, jf. ferieloven § 7, likevel med den begrensning at arbeidstaker har rett til tre uker sammenhengende ferie i perioden 01.juni-30. september. I denne perioden kan altså arbeidsgiver pålegge de ansatte å ta ut ferie i stedet for å fortsette eventuell permittering. Mange arbeidsgivere lurer på om de kan pålegge arbeidstakere å utsette hele ferien frem til 2022, men det vil være i strid med ferieloven.

Arbeidstaker kan kreve å få underretning om feriefastsettelsen minst to måneder før ferieavviklingen, jf. ferieloven § 6 (2), med mindre ikke «særlige grunner» er til hinder for slik underretning. Om hvorvidt koronapandemien utgjør en slik særlig grunn, har Arbeids – og Sosialdepartementet kommet med følgende uttalelse:

«Etter departementets vurdering vil den driftsmessige usikkerhet mange virksomheter opplever som følge av Covid-19, for eksempel knyttet til etterspørsel, tilgang på råvarer, bemanning mv, kvalifisere som særlig grunn etter ferieloven § 6 nr. 2.»

Arbeidsgiver er derfor gitt større noe større handlefrihet og mulighet til å avvente feriekabalen. Av hensyn til arbeidstakerens planlegging av egen ferie burde imidlertid underretning om hovedferie gis så fort som mulig.

Det er en klar forutsetning at arbeidsgiver må kunne utbetale feriepenger når arbeidstaker skal avvikle ferie. Har arbeidsgiver problemer med å utbetale feriepenger, kan det søkes om lån gjennom den statlige garantiordningen. Hvis man ikke søker eller ikke får innvilget lånet, kan arbeidstaker begjære virksomheten konkurs og få dekket sitt feriepengekrav gjennom den statlige lønnsgarantiordningen.

 

Betydningen av permitteringer

Mange lurer på om retten til ferie og feriepenger består selv om man er permittert. Ferieloven har ingen særregler for ferieavvikling og feriepengeutbetaling under permittering, og de alminnelige reglene i ferieloven gjelder. Arbeidstaker har derfor både rett og plikt til å avvikle ferie selv om arbeidstakeren er permittert.

Feriepenger er ment å kompensere for lønnsbortfallet i ferien. Feriepenger de permitterte ansatte har opptjent i 2020 må utbetales når ferien avvikles, men mange vil oppleve å ha opptjent mindre feriepenger enn ellers som følge av å ha vært permittert idet det i utgangspunktet ikke beregnes feriepenger på dagpenger fra NAV. Den 27. april i år ble det imidlertid vedtatt en midlertidig rett til feriepenger for dagpenger mottatt i 2020 og 2021 for utbetaling i 2021 og 2022. Utbetalingen beregnes med 10,2 prosent av utbetalte dagpenger i beregningsperioden. Det beregnes ikke feriepenger av eventuell lønnskompensasjon.

 

Rett til ferie så langt feriepengene dekker

Hovedregelen er at arbeidstaker har rett på ferie uavhengig av forutgående tjenestetid eller opptjening av feriepenger. Arbeidstaker kan imidlertid motsette seg avvikling av ferietid dersom arbeidstakeren ikke har full opptjening av feriepenger, jf ferieloven § 5 (5). Avkortning av ferietid gjelder bare for det antall dager der ferietiden ikke dekkes av feriepengene.

Den midlertidige endringen om rett til feriepenger på dagpenger gir derfor arbeidsgiver et noe større handlingsrom til å pålegge arbeidstaker ferie.

 

Ferieavvikling og dagpenger

Hovedregelen er at når arbeidstaker avvikler ferie, skal utbetalinger av dagpenger stoppes. Utbetalingen stoppes når

  • Arbeidstaker avvikler planlagte feriedager under permittering
  • Arbeidstaker blir pålagt annen ferie fra arbeidsgiver under permittering
  • Arbeidstaker ikke er tilgjengelig for jobb, tiltak eller oppmøte hos NAV
  • Arbeidstaker oppholder seg i utlandet

Arbeidstaker må derfor melde fra til NAV når det skal avvikles ferie. Dette gjøres ved å melde fra om ferien i meldekortet til NAV.

Dersom arbeidstaker har mottatt dagpenger i mer enn 52 uker, kan arbeidstakeren få utbetalt dagpenger mens vedkommende er på ferie i opptil fire uker.

 

Har du spørsmål? Kontakt oss på post@strandenas.no eller 22 83 25 00.