Forslag til ny forskrift om hjemmekontor

26. apr 2021 | Arbeidsliv og HR

Den markante økningen i antall arbeidstakere som jobber fra hjemmekontor har utløst en rekke spørsmål om blant annet krav til avtaleregulering, arbeidsgivers ansvar for arbeidsutstyr og psykososiale forhold, timeføring og overtid, yrkesskadeforsikring, skattefradrag og IT-sikkerhet.

I lys av pandemien har Regjeringen nå lagt frem forslag til nye regler for hjemmekontor. Någjeldende forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem er fra 2002 og er etter departementets vurdering moden for endringer idet mulighetene og forutsetningene for hjemmearbeid har endret seg betydelig siden forskriften trådte i kraft.

Unntak fra kravet om skriftlig avtale

Et tema som har vært gjenstand for diskusjon under pandemien er kravet om skriftlig avtale om hjemmearbeid, jf. forskriften § 2. Formålet med bestemmelsen er å klargjøre hva som gjelder når arbeidstaker skal jobbe hjemmefra, som for eksempel omfanget av hjemmearbeidet, arbeidstid, tilgjengelighet og forventet varighet på perioden for hjemmearbeidet. Det er også naturlig å regulere eiendomsretten til arbeidsutstyr, og ansvaret for drift og vedlikehold av utstyret. I forlengelsen av dette og i lys av GDPR og internkontrollforskriften vil det også være hensiktsmessig å regulere oppbevaring av dokumenter, behandling av personopplysninger (særlig sensitive) og generelt etablere rutiner for å sikre at virksomhetens sikkerhetsinstruks etterleves også fra hjemmekontoret.

Til tross for at dette er viktige spørsmål som burde avklares, har departementet foreslått en unntaksregel fra kravet om skriftlig avtale om hjemmearbeid for å bidra til forenkling i en ekstraordinær situasjon som jo pandemien er. Det foreslås å gjøre unntak fra § 2 der hjemmearbeid skyldes pålegg eller anbefalinger fra myndighetene.

«Det er departementets syn at en eventuell unntaksregel bør være forbeholdt særskilte unntakssituasjoner hvor det er myndighetene som har gitt påbud om eller anbefalt hjemmekontor.»

Manglende skriftlig avtale kan i disse tilfellene erstattes av «skriftlig informasjon» til arbeidstaker. Informasjonen må omfatte de forhold som nevnes i forskriften § 2.

Arbeidsgivers ansvar for det psykososiale arbeidsmiljøet

For å begrense de negative effektene av hjemmekontor, foreslås det en presisering i forskriften § 3 om at arbeidsgiver skal forsikre seg om at det psykososiale arbeidsmiljøet er ivaretatt. Det nærmere innholdet i dette kravet utfylles av arbeidsmiljøloven § 4-3, herunder at arbeidet skal søkes utformet slik at det gir mulighet for kontakt og kommunikasjon med andre arbeidstakere i virksomheten.

Ingen endringer i arbeidstid

Det har lenge vært diskutert om arbeidstid for hjemmearbeid skal være underlagt særskilt regulering. Arbeidsmiljølovens hovedregler om arbeidstid åpner allerede for en viss fleksibilitet, og det kan i tillegg inngås arbeidsavtaler som utvider denne fleksibiliteten ytterligere. Tilgang til saksbehandlingssystem hjemmefra, digitale møter og kommunikasjon på chat og e-post gjør dessuten at tilgjengeligheten ved hjemmearbeid i dag for mange i liten grad skiller seg fra når det utføres arbeid på kontoret. Ny teknologi gjør det også mulig for arbeidsgiver å føre kontroll med arbeidstakers arbeidstid når arbeidet utføres hjemme. På denne bakgrunn foreslås det ingen særlige bestemmelser om arbeidstid på hjemmekontor, men departementet har bedt høringsinstansene om deres innspill om problemstillingen.

Vi avholder eget webinar som tar for seg dette nærmere på torsdag 29. april og onsdag 5. mai, begge dager kl. 13.00-14.30. For mer informasjon og påmelding, klikk her.