Finansskatt på holdingselskap!?

1. sep 2016 | Ukategorisert

Regjeringen lager ny skatt; angivelig for å kompensere for «manglende skattlegging av finansielle tjenester», Ideen har sitt opphav  i Danmark og er et brudd med den såkalte Tobin skatten på for eksempel 0,1 % av alle gevinster.

Det foreslås i dag en skatt på 5 % av lønnsgrunnlaget i finanssektoren. I tillegg beholder man den generelle skattesatsen på 25 % altså 1 prosentpoeng over andre selskap.

Det store spørsmålet er hvem denne skatten skal omfatte?  «Finansskatten skal i utgangspunktet omfatte alle foretak som i hovedsak driver med aktivitet innen finansierings- og forsikringsområdet, jf. Statistisk sentralbyrås Standard for næringsgruppering SN2007, næringshovedområde K.

For å avgrense mot foretak som i liten grad driver finansiell aktivitet, foreslås en nedre grense på 30 pst. I lønnsgrunnlaget til «finansiell aktivitet» for å bli «finansskattepliktig».

Selvsagt kan ikke skatt ilegges på basis av SSB`s næringsruppering, da blir velger vi vel alle andre koder, men det interessante er at «holdingselskap» og  «selskap som investerer i fast eiendom»  også omfattes.

Lovforslaget gir liten hjelp til klarhet:

 23-2 a. Finansskatt på lønn

Arbeidsgivere med ansatte som utfører finansielle aktiviteter skal svare finansskatt på lønn mv.

Skatten fastsettes i prosent av det beløp som skal innrapporteres etter § 23-2 første ledd. Bestemmelsene

i § 23-2 annet til ellevte ledd og trettende ledd,§ 23-4 a og kapittel 24 gjelder tilsvarende så langt

de passer.

Stortinget fastsetter størrelsen på finansskatten og gir nærmere bestemmelser om hva som skal anses

som finansielle aktiviteter. Stortinget kan også gi bestemmelser om unntak fra plikten til å svare finansskatt på lønn.

Departementet kan gi forskrift til utfylling og gjennomføring av denne paragraf.

Bemerk at man i lovteksten bare benytter begrepet «finansiell aktivitet» men at man samtidig åpner for forskriftsregulering i et omfang som neppe kan være akseptabelt, skal skatteplikt nå fastsettes i forskriftsform?

Hva vil denne reglen bety der skattyter eier et bygg eller sine aksjer gjennom et holdingsselskap? Må man nå slutte å arbeid i holdingsselskapet for å unngå ekstraskatt eller kan man måtte beskatte renteinntekter hardere i holdingselskap enn i andre selskap.

Vi grøsser med tanken på hva slik uklarhet kan gjør ved fastsettelse av denne nye «finansskatten» i små konsern.