Fast eiendom i selskapet?

15. feb 2023 | Skatt og avgift

– Kanskje bør du selge den nå for å unngå «monsterskatt»!

Mange aksjonærer i egeneide selskaper har mulighet til å gi seg selv private fordeler fra selskapet i strid med regelverket. Typisk bruker man selskapet til å kjøpe eiendom eller gjenstander som egentlig kun har privat interesse, og derfor ikke skal belastes selskapet. Fritaksmetoden og høye skattesatser på utbytter innbyr til misbruk. Dette kan blant annet skje gjennom fri bruk eller rabattert kjøp av selskapets eiendeler. De private fordelene er vanskelige å oppdage for skattemyndighetene, og åpner for skatteunndragelser.

Unndragelsene har vært et problem i lang tid, som er årsaken til at det i 2022 ble foreslått «monsterskatt» på privat forbruk av selskapets eiendeler. Monsterskatten møtte sterk kritikk, og skal derfor utredes videre før det fremlegges et nytt lovforslag. Vi vet derfor ikke nøyaktig hvordan monsterskatten vil se ut, men det er fornuftig å innrette seg etter monsterskatten slik den er foreslått, da en liknende regel kan komme når som helst.

Gjennom monsterskatten foreslo Finansdepartementet å beskatte en potensiell privat forbruk av selskapets eiendeler, uavhengig av om slik faktisk bruk har skjedd. Dette var både for å gjøre beskatningen av privat forbruk praktisk enklere for skattemyndighetene, men også for å gjøre det kostbart for skattytere å være i posisjon til å begå skatteunndragelser.

Det er ingen nyhet at monsterskatten er dyr. Eier selskapet en leilighet til 6 000 000,- vil selskapet og aksjonæren til sammen kunne måtte betale så mye som 933 504,- til skattemyndighetene hvert år. Selv hvis aksjonæren (eller familie) leier leiligheten for 30 000,- i måneden, blir den betalbare skatten 718 080,- årlig.

Hvem rammes av monsterskatten? Monsterskatten ilegges både aksjonæren og selskapet. I forslaget rammes likevel bare forbruk i selskaper hvor en aksjonær har 50 % andel i selskapet, eller mer. Tanken er at privat misbruk er mindre aktuelt i selskaper med flere aksjonærer.

Monsterskatten er foreslått å gjelde visse eiendeler: båt, fly, helikopter, fritidseiendom og boligeiendom. Ønsker du å unngå monsterskatten, må du dokumentere at eiendelene har vært i «inntektsgivende aktivitet» hver dag i hele året, for eksempel gjennom utleie. Utleie til aksjonæren eller familie fritar likevel ikke fra beskatning. For perioder hvor det ikke dokumenteres inntekter fra «fremmede», får aksjonæren og selskapet monsterskatt.

Også salg av fast eiendom fra selskapet til aksjonær/familie får nye regler. Normalt beregnes gevinst/tap ved salg av en eiendel til differansen mellom opprinnelig kjøpspris og markedsverdi på salgstidspunktet. Dersom selskapet har gjort privatmotiverte oppgraderinger på hytta som ikke øker markedsverdien, vil det ikke bli gevinstbeskatning på forbruket med nåværende ordning. For å unngå at man plasserer slike vedlikeholdskostnader i selskapet, foreslås det at gevinst/tap heller beregnes til avviket mellom salgspris og det høyeste av markedspris og kjøpspris tillagt påkostninger. Den foreslåtte regelen forutsetter med dette at boliger ikke kan falle i verdi, noe som resulterer i at markedsmessige verdireduksjoner ikke lenger kommer til fradrag.

Nøyaktig hvilke regler som kommer vet vi jo ikke, men vi tror sikkert at det for mange vil lønne seg å selge ut slike eiendeler. Under statsbudsjettet ble det uttalt et mål om ikrafttredelse i 2024, men regelen kan også komme før. En ting er sikkert – det kommer regler som straffer deg som gjennom selskap eier eiendeler som kan oppfattes å ha en mer privat begrunnelse. Tillater din virksomhet at du selger eiendommen, bør du vurdere det nå. Andre mulige tilpasningsmuligheter er å redusere eierskapet i eget selskap til under 50 %, eller sørge for at definerte eiendeler til enhver tid er utleid.

I Advokatfirmaet Strandenæs har vi lang erfaring med eiendom i selskap og organisering av virksomhet. Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat, dersom du ser at monsterskatten kan komme til å ramme deg.

Aksel Storm

Advokatfullmektig

468 45 711

Harald F. Strandenæs

Advokat

920 96 123