Fallgruver i skattemeldingen

8. mai 2023 | Regnskap og revisjon

Fristen for innlevering av skattemelding for næringsdrivende nærmer seg. For enkeltpersonsforetakene kan skattemeldingen nå innleveres enten i regnskapssystemet eller gjennom Skatteetaten. Uavhengig av selskapsform eller innleveringsmetode, er det vår erfaring at enkelte feil er gjengangere. I denne artikkelen skal vi peke på noen av de mest typiske.

Feilene som går igjen

Avstemte hovedbokstall

Enten du er proff regnskapsfører eller leverer skattemeldingen selv, er kravet at tall overført til skattemeldingen for regnskapspliktige bygger på «avstemte hovedbokstall». Avstemmingsdokumentasjon er kritisk viktig, og gjelder alle tall med mindre de er «ubetydelige». Her ligger listen høyt.

Midlertidige forskjeller og overstyring

Forskjellene mellom ulike regnskapsmessige og skattemessige verdier kalles midlertidige- og permanente forskjeller. Dette oppstår gjerne fordi det er ulike avskrivningssatser regnskaps- og skattemessig. Særlig der regnskapet inneholder immaterialretter, som for eksempel good will (forretningsverdi), varementer, kontrakter med rett til salg og kost på leide lokaler, må du være bevisst på forskjellen mellom regnskaps- og skattereglene.

Vær også klar over at små foretak kan velge å benytte seg av skattemessige verdier, også i sitt årsregnskap.

Utbytte, renter eller selskapsandel?

Enkelte skattytere inngår i andre selskapsformer som for eksempel deltakerlignede selskap. Det finnes mange måter å regnskapsføre slike arrangement. Skattereglene er imidlertid klare. Vær særlig bevisst der skattyter har en overskuddsandel fra partnerskap og lignende.

Fradragene som skaper hodebry

Kostnader som har tilknytning til skattyters virksomhet, kan fradragsføres. Men husk på at ved spesielt høye eller unormale kostnader som fradragsføres, kan Skatteetaten stille spørsmål ved kostnaden. Er Skatteetaten uenig i fradragsføringen kan fradraget strykes, og man risikerer også tilleggsskatt.

Typiske gjengangere Skatteetaten alltid vier ekstra oppmerksomhet til er private kostnader lagt i virksomheten og fradragsføring av tap på fordringer. Om du mener det er fradragsrett for en mindre vanlig kostnad, bør du sende inn et vedlegg til skattemeldingen hvor du forklarer og dokumenterer dette nærmere.

Kvalitetssikring i flere ledd

Temaene over er eksempler på forhold som gir feil i skattemeldingen fordi skattereglene gjerne er misforstått eller fordi skattyter ikke har tilstrekkelig grunnlagsdokumentasjon for sitt ståsted.

Det foreligger imidlertid en rekke rettsavgjørelser som gjelder såkalte «regne- eller skrivefeil» i skattemeldingen etter skatteforvaltningsloven § 14-4 bokstav b. Borgarting lagmannsrett uttalte allerede i Freia-saken fra 1998 at

«det må anses særdeles viktig at man ved bruk av dataprogram ved utarbeidelse av selvangivelsen foretar en etterfølgende kontroll»

Selv med elektronisk, og i stor grad også automatisk, utfylling og innsendelse skattemeldinger, vil det være helt avgjørende å foreta kvalitetskontroller. Ved overføring av regnskapsdata mellom ulike systemer kan det foreligge feil i grunnlaget, særlig der man har overstyrt standardvariabler. Kvalitetssikring både i form av visuell kontroll og logisk kontroll er nødvendig.

På den annen side føler vi et behov for å understreke at de som gjør årsoppgjørsarbeid uten systemer, er de som er mest utsatt for feil.

Praksis fra domstolene og Skatteklagenemda viser at det slett ikke er enkelt å få gjennomslag for at skrivefeil i regnskaps- og årsoppgjørssystemer er «åpenbare regne -eller skrivefeil.» I den rettskraftige SATS-saken viste SATS til at feilen i skattemeldingen skyldtes «at korrigering ikke skjedde fordi man ikke la inn en manuell kobling». SATS fikk som kjent ikke medhold, og Skatteetatens vedtak om tilleggsskatt på nesten 30 millioner kroner ble fastholdt.

Hvem har ansvaret?

De fleste næringsdrivende benytter en regnskapsfører eller revisor når skattemeldingen skal innleveres. Hvis skattemeldingen inneholder feil, hvem skal da bebreides? Behovet for å plassere skyld er selvsagt størst der skattyter blir ilagt tilleggsskatt, men mellom skattyter og dens rådgiver er ansvaret for integriteten i oppgaver til det offentlige uansett viktig.

I oppgjøret mellom skattyter og rådgiver blir selvsagt avtalen mellom partene avgjørende for plassering av ansvar. For regnskapsfører og revisor er imidlertid den øvrige oppdragsdokumentasjonen minst like viktig. Viser korrespondansen mellom partene at man har etterspurt dokumentasjon? Er det satt frist for kunden til å svare på deres spørsmål? Er arbeidsoppgavene avklart? Er styrets ansvar for korrekt skattemelding påpekt? Har man benyttet fullstendighetserklæring? Er signaturer på skattemeldingen avklart? Hva fremgår av notene?

I oppdragsavtalen vi har utarbeidet i PowerOffice Go Quality har vi inntatt viktige klausuler som tydeliggjør skattyters (kundens) selvstendige ansvar for å kvalitetssikre skattemeldingen. Utgangspunktet er uansett at skattyter, skattesubjektet, selv hefter for feil i skattemeldingen uavhengig av om skattyter har fått bistand fra ekstern rådgiver.

Jennie Elise Bratlie

Advokat

928 59 784

Torstein Feldborg

Advokatfullmektig

918 11 075