E-sport, Idrett og Skatt – hobby, næring eller ansettelsesforhold?

4. mai 2021 | Skatt og avgift

Tjener du penger på e-sport eller gaming, kan det være inntekten må skattlegges. Husk på at da kan også kostnadene fradragsføres. Dette gjelder f.eks. kjøp av PC, konsoll, skrivebord og stol, headsett, tv, skjerm, reiseutgifter, deltakelsesavgift med mer.

Opplyser du ikke om inntektene på skattemeldingen, kan du risikere at skattemyndighetene kontrollerer forholdet. Er det inntekter som ikke er ført opp på skattemeldingen, kan Skatteetaten i tillegg til å kreve skatten betalt ilegge straffeskatt med inntil 60 % av det unndratte beløp eller anmelde forholdet.

Spørsmålet om skattelegging av inntektene er aktuelt for alle idrettsutøvere. Tidligere opplevde vi at Skatteetaten hadde et stort fokus på hesteidrett, men nå flyttes fokuset mer mot gaming og e-sport.

Det er to viktige dommer som tar for seg hva som skal til før din idrett blir skattepliktig. Disse dommene gjelder hest (LA-2015-152461) og rally cross (Rt. 2003 side 1827). Vi hadde den ene og vant saken mot Skatteetaten.

Dessverre opplever vi at Skatteetaten ikke alltid følger med i tiden, og dermed ikke klarer å vurdere forholdene riktig. Vurderingen for gaming- og e-sportsutøvere skal skje på lik linje med andre idrettsutøvere.

Hovedlinjene går på hvorvidt aktiviteten skal anses som lønnsarbeid, virksomhet eller ikke-økonomisk aktivitet (hobby).

For å vurdere om aktiviteten skal anses som en virksomhet må det sees hen til om:

  • Aktiviteten har et tilstrekkelig omfang og varighet
    • Her stilles det normal nokså små krav, så dette vilkåret er ofte oppfylt
  • Utøves for egen regning og risiko
    • Dette er grensen til ansettelsesforhold. Mottar f.eks. en e-sportsutøver alt utstyr og fast betaling hver måned fra en organisasjon kan vedkommende bli ansett som ansatt.
  • Overskuddsevne
    • Det må vurderes om aktiviteten objektivt sett er egnet til å gå med overskudd. Dette er en konkret vurdering hvor det blant annet må vurderes hvor «profesjonell» og «god» utøveren er.

Anses utøveren som næringsdrivende skal inntektene som mottas beskattes som næringsinntekt med ca. 50 % skatt, og kostnadene forbundet med aktiviteten kan fradragsføres i inntekten.

Dette vil gjelde alle inntekter utøveren mottar, som sponsorinntekter, donasjoner, pengepremier fra konkurranser og onlinespill, salg av virtuelle varer, som f.eks. «skins/item», men også naturalytelser som påspandert PC, konsoll, reise, klær, deltakelsesavgift osv.

For næringsdrivende må skattemelding med tilhørende næringsoppgave innleveres. Inntektene og kostnadene fra aktiviteten er neppe fylt inn på den forhåndsutfylte skattemeldingen, så de må føres opp. I mange tilfeller kan disse inntektene være betydelige.

Det kan være mulig å planlegge for å redusere skattebyrden ved at utøveren stifter et aksjeselskap, hvor aktiviteten skjer. Aksjeselskapet vil kun være skattepliktig med 22 % av overskuddet, slik at den resterende skatten kan utsettes før den mottas av utøveren, og han kan velge om han ønsker å reinvestere i andre ting, eller beholde midler i selskapet, og evt. utbetale senere.

Dette er noen utvalgte problemer som kan oppstå for e-sportsutøvere og andre idrettsutøvere.

Dersom du er usikker på skatten knyttet din eller ditt barns e-sportsaktivitet, ta gjerne kontakt med oss!