Arbeidsgiverperioden under permittering ifbm. Coronapandemi

26. mar 2020 | Arbeidsliv og HR

Arbeidsgiverperioden under permittering

I ny midlertidig paragraf 3 b i lov om lønnsplikt har arbeidsgiver fått ansvaret for 2 arbeidsgiverdager under permittering slik som Regjeringen varslet om.
Bestemmelsen er vedtatt fredag den 20. mars 2020 og det er ikke gitt tilbakevirkende kraft slik som mange trodde.

Det betyr at arbeidsgivere som allerede har betalt to eller flere dager med lønnsplikt før 20. mars, slipper flere dager med lønnsplikt. Staten tar over betalingsansvaret fra og med 20. mars.
Dette er også bekreftet på NAV sine hjemmesider.
Arbeidsgiver som har permittert tidligere enn 18. mars vil således måtte dekke alle disse dagene som arbeidsgiverdager.

Delvis permittering – arbeidsgiverperiode og permitteringslønnens lengde

Vi har fått flere spørsmål om delvis permittering, f. eks. 50 % av stillingene. Dette er helt greit, og gir arbeidstageren 50 % lønn og 50 % av dagpengegrunnlaget slik regjeringen midlertidig har endret det til å være under coronakrisen (100 % første 18 dager fra NAV begrenset oppad til 6 G. Deretter 80 % av de første 300 000 kr. og 62,4 % av de det resterende begrenset oppad til 6G).

Man skal likevel være klar over at ved delvis permittering økes arbeidsgiverperioden slik at den prosentvise permitteringslønnen utbetales til den tilsvarer det den ville vært med 100 % permittering. Man kan altså se på arbeidsgiverperioden som en satt kostnad for å permittere som er uavhengig av permitteringsgraden. Ved 50 % permittering blir følgelig arbeidsgiverperioden dobbelt så lang som ved 100 % permittering. Det vil nå si fire dager med 50 % lønn. Arbeidstager vil da motta 50 % av lønnen sin, begrenset oppad til 6 G, i tilsammen 36 dager fra NAV. Dette fremgår av Ot.prp. nr. 11 (1987-1988) Om A) Lov om lønnsplikt under permittering B) Lov om endring i lov 17 juni 1966 nr. 12 om folketrygd s. 40.

Ved delvis permittering kan permitteringsgraden senere økes uten at dette utløser en ny arbeidsgiverperiode, da den allerede er betalt ved starten av permitteringen.
Vi tar likevel et lite forbehold om at det kan bli praktisert annerledes av NAV fordi arbeidsgiverperioden nå er overtatt av NAV og forlenget. Det er likevel ingen ting vi ser som skulle tilsi at dette endrer systemet ved delvis permittering og hva arbeidstakeren har rett på i disse tilfellene.

Her finner du et eksempel på et permitteringsvarsel: