Ansiennitetsprinsippet kan fravikes ved oppsigelser!

4. mar 2019 | Ukategorisert

Ansiennitetsprinsippet kan fravikes ved oppsigelser!

Det er en utbredt oppfatning at ansiennitetsprinsippet må benyttes ved oppsigelser på grunn av nedbemanning i bedrifter.

Høyesterett har i en ny dom, HR 2019 s. 424, fastslått at ansiennitet kan fravikes som utgangspunkt dersom andre utvelgelseskriterier velges i stedet, som f. eks. kompetanse, faglig dyktighet og anvendelighet generelt eller på spesielle felt.

Førstvoterende skriver «Det er, etter omstendighetene, saklig å fravike ansiennitetsrekkefølgen ved utvelgelse til oppsigelse uten at forskjellene i kompetanse og dyktighet er vesentlige».

Det er sentralt at dommen gjaldt en bedrift med tariffavtale. For bedrifter uten tariffavtale vil kravet om å vektlegge ansiennitet være enda mindre.

Men selv om det var anledning til å fravike ansiennitetsprinsippet tapte bedriften fordi dokumentasjonen av utvelgelseskriteriene og utvelgelsen av de konkrete arbeidstakerne var for dårlig.

Førstvoterende skriver om kravet til dokumentasjon «Det er ikke tvilsomt at arbeidsgiver må gjennomføre en forsvarlig, og for domstolene etterprøvbar, saksbehandling som grunnlag for utvelgelse til oppsigelse ved nedbemanning. Resultatet kan, i mangel av en slik forsvarlig saksbehandling, bli at oppsigelsene kjennes ugyldige».

I praksis betyr dette at arbeidsgiver står fritt til å velge på hvilket grunnlag utvelgelsen gjøres, men både kriteriene og den faktiske utvelgelsen må dokumenteres skriftlig og godt slik at arbeidstager forstår det, og slik at en domstol kan prøve arbeidsgivers vurdering i ettertid.

Dommen kan leses her: https://www.domstol.no/globalassets/upload/hret/avgjorelser/2019/februar-2019/hr-2019-424-a.pdf

Vi legger også til at mange tror bedriften må gå med underskudd for å kunne si opp ansatte. Dette er feil, og bedrifter kan si opp ansatte for å øke et overskudd som allerede er godt.

Kravet til oppsigelsen er saklighet og gode begrunnelser.