Advokatfirmaet Strandenæs er prosessfullmektig i en av de største saker om aksjeinnløsning som har vært i Norge

15. nov 2018 | Ukategorisert

Advokatfirmaet Strandenæs er prosessfullmektig i norges største skjønnssakMandag 19. november 2018 starter en av de største skjønnssaker som har versert for norske domstoler med blant annet ca 1 900 parter. Saken gjelder tvangsinnløsning av minoritetsaksjer i tidligere Hafsund ASA. Advokatfirmaet Strandenæs er representert med en av de fire prosessfullmektiger i saken, ved advokat Sigurd Knudtzon.

For de som har interesse av saken kan vi gi en kort redegjørelse:

Det finske selskapet Fortum og Oslo kommune har i flere år vært hovedaksjonærene i det tidligere børsnoterte Hafslund ASA. Våren 2017 inngikk disse to aksjonærer en omfattende avtale som blant annet gikk ut på at Fortum skulle Hafslund Produksjon, som utgjorde en stor del av Hafslund ASA.  Som en del av transaksjonen skulle Oslo kommune etablere et eget selskap – Oslo Energi Holding AS (OEH) som skulle tilby å kjøpe alle aksjer i Hafslund ASA. OEH skulle være eiet 100 % av Oslo kommune. I henhold til avtalen var Oslo kommune og Fortum forpliktet til å selge sine aksjer til OEH, hvorved OEH ville eie mer enn 90 % av aksjene i Hafslund ASA. Kjøpsprisen per aksje skulle være 100,-, fratrukket utbetalt utbytte for 2016 på kr 3,25, dvs kr for kr 96,75, og med ett øre i rentekompensasjon, ble tilbudsprisen satt til kr 96,76.

Styret i Hafslund ASA  anbefalte minoritetsaksjonærene ikke å godta OEHs  tilbudet etter å ha innhentet en verdivurdering fra Sparebank 1 Markets på en pris mellom kr 138 og 168, avhengig av verdsettelsesprinsipp.

Frivillig kjøp av aksjer

Etter at OEH da overtok mer enn 90 % aksjene i Hafslund ASA, etter et frivillig kjøp av aksjene til Oslo kommune og Fortum, meddelte OEH overfor minoritetsaksjonærene at selskapet med hjemmel i verdipapirhandelloven § 6-22, jf allmennaksjeloven § 4-24 at det ville tvangsinnløse de gjenværende aksjer fra minoritetsaksjonærene som ikke frivillig overdro aksjene til selskapet. Tvangsinnløsning fant sted 3. august 2017 med en innløsningspris på kr 96,76 og aksjene ble samme dag tatt av børs.

Oslo Børs aksepterte tilbudsprisen basert på meddelelse fra OEH, med støtte i beregningsgrunnlag fra Pareto.

De minoritetsaksjonærer som ikke godtok innløsningsprisen måtte protestere innen 17. oktober 2017, hvilket de aller fleste minoritetsaksjonærene gjorde. I dette lå at innlsøningsprisen måtte fastsettes rettslig av skjønnsretten, dvs. Oslo tingrett.

Et spørsmål var da hvem som skulle ta ut begjæring om skjønnsfastsettelse på aksjene, OEH eller hver av de ca 1 900 minoritetsaksjonærer? Etter litt frem og tilbake aksepterte OEH at de skulle ta ut begjæringen om skjønnsprosess.

Representanter for minoritetsaksjonærene

Minoritetsaksjonærene er representert ved tre advokater, Filip Truyen i Wikborg Rein, som representerer KLP og Folketrygdfondet, Tom A. Torkildsen og undertegnede, som representerer flere titalls minoritetsaksjonærer hver. De øvrige minoritetsaksjonærer  legger formodentlig til grunn at saken blir forsvarlig håndtert av de engasjerte prosessfullmektiger.

Partene ble bedt om å komme med sine oppfatninger om hva som er riktig verdi på de aksjer som skal innløses.

OEH har engasjert EY, som for øvrig også ga en «fairness opinion» i forbindelse med restruktureringen, som blant annet innebar en verdsettelse på aksjene på kr 100,- per aksje.

KLP m.fl. har engasjert Sparebank 1 Markets, som også var styret i Hafslund ASAs rådgiver i forbindelse med dets vurdering og ikke-anbefaling av innløsningstilbudet fra OEH

Advokat Torkildsen og Advokatfirmaet Strandenæs har på vegne av et større antall øvrige minoritetsaksjonærer engasjert KWC. Vi har også engasjert professor Tore Johnsen ved NHH til å avgi sakkyndig uttalelse om renteberegning.

I tillegg til de sakkyndige som har avgitt verdirapporter vil det bli ført en rekke andre sakkyndige vitner innen forskjellige fagområder, som har betydning for verdsettelsen.  Flere partsrepresentanter vil også avgi forklaring overfor skjønnsretten.

Varierende verdivurdering

Verdivurderingene varierer i betydelig grad – fra kr 100,- EY (basert på vektet børskurs) til kr 183,- . Administrasjonen i Hafslund ASA avga i juni 2017 selv en uttalelse om verdien på aksjene og kom frem til at disse kunne være verdt så mye som kr 213.

OEH legger uansett til grunn at aksjene skal prises til kr 96,76 fordi dette er lovens utgangspunkt når disse er innløst etter aktuelle bestemmelse i verdipapirhandelloven. Når det foreligger «særlige grunner» kan likevel skjønnsretten fravike dette prinsippet, jf verdipapirhandelloven § 6-22 (2). Minoritetsaksjonærene mener at det her foreligger «særlige grunner» og at det da  er «virkelig verdi» på grunnlag av en neddiskontert verdi av fremtidige nettoinntekter, såkalt nåverdi, som skal være innløsningsprisen. Dette er ganske komplisert å beregne fordi beregningsgrunnlaget er forskjellig i de fire forskjellige virksomhetsområder som Hafslund ASA utøvet.

OEH legger uansett til grunn at virkelig verdi er en vektet børskurs som er det riktige og som også er uttrykt som grunnlag for det tidligere pristilbudet.

De sentrale spørsmål i saken er således:

  • Skal innløsningsprisen legges til grunn for innløsningen, eller foreligger det «særlige grunner» som tilsier at skjønnsretten skal legge til grunn «virkelig verdi» på annet grunnlag. Dette er først og fremst et rettslig spørsmål.
  • Selv om det foreligger «særlige grunner», er det vektet børskurs som er å betrakte som «virkelig verdi»? Det gjøres således gjeldende fra OEHs side at børskurs jo er den prisen som markedet mener er riktig og som er det som minoritetsaksjonærene derved kan forvente å få utbetalt. Minoritetsaksjonærene mener på sin side at børskurs ikke er relevant fordi markedet for Hafslund ASA aksjer ikke var «fullkomment», særlig fordi det var kun en til to dominerende eiere som i vesentlig grad hadde innflytelse i selskapet og fordi det var liten likviditet i aksjen. Minoritetsaksjonærene har særlig støtte for dette synspunktet i den såkalte Norway Seafood-dommen fra 2003.
  • Dersom det legges til grunn at det er nåverdien som selskapet skal verdsettes til, er det stor uenighet mellom de sakkyndige rådgiverne om hva dette utgjør.
  • Minoritetsaksjonærene gjør gjeldende at OEH også må betale såkalt avsavnsrente for verdien av aksjene fra 3. august 2017 og frem til utbetaling. Dette skal beregnes i to ledd. For det første skal det betales en avsavnsrente av kr 96,76 per aksje fra og med 3. august 2017 frem til 21. november 2018  2017 da OEH betalte dette beløpet. Dernest skal det betales avsavnsrente av det tilleggsbeløpet som skjønnsretten eventuelt tilkjenner minoritetsaksjonærene fra og med 3. august 2017 frem til utbetalingsdato. Det vil nok bli stor uenighet mellom OEH og minoritetsaksjonærene om hvor høy denne renten skal være. Dette har så langt i saksforberedelsen ikke blitt viet særlig oppmerksomhet og vil først og fremst være et prosedyrespørsmål

Saken vil gå over tre uker.

Dom i saken vil nok ikke foreligge før godt ut i 2019.