Transaksjoner

Advokatfirmaet Strandenæs Transaksjoner og kompetanseTransaksjonsprosessen

1. Innledning

Hva er transaksjonsjus?

Kjøp og salg av bedrifter, fusjoner, oppkjøp, virksomhetsoverdragelse osv; mange typetilfeller og case skjuler seg bak begrepet transaksjoner. Ingen case er helt like.

Det er en påtagelig forskjell mellom saker der eierne er aktive i egen bedrift og der det er mer eller mindre passive investor som ønsker å kjøpe eller selge selskapsandeler.

Vi har erfaringer i begge transaksjonsformene, og det er ikke til å komme fra at den menneskelige faktor ofte er den mest krevende – og den mest givende. Gründere som selger livsverket, ledere som kjøper sin arbeidsgiver såkalt «management-buyout», mennesker som finner sammen for å skape større verdier sammen enn alene, synergieffekter, generasjonsskifter; alt handler i bunn og grunn om mennesker, og deres fremtid.

Ingen transaksjoner er helt like. For det første har dere som klienter mange ulike mål og strategier. For det andre kan en transaksjon ha mange ulike former, som aksjekjøp, innmatssalg, fusjon, og av og til også ansettelse og avvikling.

Derfor er heller ingen prosesser helt like. Oversikten vi har utarbeidet under er derfor ikke noe mer enn et utgangspunkt.

2. Selskapsgjennomgang

Tillit er avgjørende! Kunnskap reduserer risiko.

En åpen og tillitsskapende prosess skaper varige og lønnsomme løsninger. Risiko reduserer verdier, ved at partene må regne inn en risikopremie. Vi ønsker at du og en ny samarbeidspartner eller kjøper, skal kunne skape verdier gjennom å redusere risikoen for at partenes forventninger ikke blir innfridd.

Vi vil gjerne snakke ordentlig med deg om ditt mål.

Vi trenger mye kunnskap både om virksomheten og din bransje, – forretningsmodell, strategi, markedssegmentering, økonomi, ansatte, kunder, immaterialretter, it-system avtaler mv. Vi vil gjerne bistå med å innhente denne informasjonen gjennom et tett samarbeid med klienten. Mange av våre klienter har etter gjennomførte transaksjoner hatt som hjertesukk at «først nå i salgstidspunktet ser jeg klart min egen bransje og virksomhet».

Gjennom denne informasjonsinnhentingen får vi også klarlagt virksomhetens muligheter og utfordringer, og om det er spesielle forhold som kan og bør fremheves ved et salg. På denne måten ligger vi i forkant av en eventuell kjøpers due diligence.

Når vi presenterer en bedrift skal begge parter, også motpart, kunne ha tillit og tiltro til opplysningene som blir gitt i prosessen. Vi ønsker å bygge opp det renomme som bare varige lønnsomme løsninger kan gi. Dette skal også våre klienter dra nytte av.

3. Verdsettelse

Markedet er den eneste sikre verdsettelse, men skal man kunne ta beslutninger må man ha et forhold til verdier. En takst eller verdsettelse kan være så mangt og gjøres av mennesker med variert bakgrunn og seriøsitet.

Det finnes utall av verdsettelses måter: Substansverdier, kontantstrømmer, nåverdier, verdsettelser av underliggende aktiva, Yield, nøkkeltall fra bransjer, erfaringsbasert verdsettelse osv.

En ting er sikkert: regnskapet og ligningsdokumenter er ikke tilstrekkelige kilder.

Vi samarbeider med seriøse og respekterte verdsettere som kan gi deg et sikrere ståsted for å vurdere hvordan du vil forvalte virksomheten videre.

Vi utfører også selv verdsettelse av virksomhet innenfor noen spesifikke bransjer, hvor vi har spesielt god kunnskap om marked og verdsettelsesprinsipper.

4. Strategi

Kanskje er ingen oppdrag mer preget av markedsstrategisk tenkning enn transaksjoner.

Hvem bør eie dette foretaket, hvem kan få mest ut av det? Hvordan er ditt marked i morgen og om 10 år? Hvordan posisjonerer ulike aktører seg? Bransjeglidning, regulatoriske endringer, globalisering, konsolidering, integrasjon, nye omsetningsformer, netthandel; alt handler om strategi.

Kjøpes virksomheten som ledd i en volum kamp, tilgang til nye kunder, nye markeder osv? Skal virksomheten bli en del av et større miljø? Hvilke muligheter for vekst og videreutviklinger i selskapet i dag? Skal det inn profesjonelle investorer eller arbeidende deleiere? Hva slags miljø ser man for seg for seg selv og sine ansatte?

Vi håper at du vil oppfatte at vi ikke bare er skrivebordsadvokater og eller «flatkoffert-menn» men at vi faktisk går aktivt inn for å forstå din markedssituasjon.

5. Kultur

I alle transaksjoner viser det seg: Det er ikke bare tall og nakne fakta som er avgjørende – mennesker og kultur er helt fundamentalt! Derfor er det så viktig at vi blir kjent med virksomheten tidlig i prosessen. Det er også viktig å få et inntrykk av dine ønsker og forventninger. Dette legger grunnlaget for hvordan prosessen styres videre.

Gjennom våre innledende samtaler med deg som klient, kan du gi oss viktig kunnskap ikke bare om virksomheten, men også til hvordan du ser på prosessen.

En åpen prosess innebærer også at vi vil si klart fra til deg dersom vi mener at du har urealistiske forventninger til hvilket resultat det er mulig å oppnå. Vi vil også være tydelige dersom vi mener at du vil være bedre tjent med en annen løsning enn den du opprinnelig har skissert. Dette ser vi på som en viktig og sentral del av vår rådgiverrolle.

I de strategiske diskusjonene forsøker vi å avklare hvilke forutsetninger som skal legges til grunn for den videre prosessen. Dette gjør også at vi kjenner til hvilke absolutte forutsetninger selgeren har, og hvilke vilkår som kan fires på for å oppnå en bedre pris.

6. Selskapspresentasjon

I mange av våre oppdrag sammenfatter vi en selskapspresentasjon, basert på informasjonen om selskapet og våre diskusjoner. I salgsoppdrag vil denne ofte inngå i avtalegrunnlaget og gi kjøpers rettslige forutsetninger.

Selskapspresentasjonen inneholder en grundig gjennomgang av vesentlig informasjon om virksomheten. I tillegg inneholder den forutsetningene for den videre prosess.

Selskapspresentasjonen er helt sentral når interessentene skal vurdere selskapet. Vår erfaring er at det er her verdien av en åpen og tillitskapene prosess virkelig kommer frem.

Når vi presenterer en bedrift skal begge parter, også motpart kunne ha tillit til og tiltro til opplysningene som blir gitt i prosessen. På denne måten reduseres risikoen i transaksjonen, som innebærer at du vil oppnå en bedre pris og gunstigere vilkår.

7. Kontakt med interessenter

Kanskje er det din konkurrent du ønsker å kjøpe. Eller vil du selge til en «storebror» i bransjen?

Vi vet av erfaring at det er vanskelig å forene ønsket om konfidensialitet ovenfor konkurrenter og kunder med ønsket om å finne rette partner. Noen ganger må markedsføringen innledes med en anonym henvendelse til aktuelle aktører. Vi har også et godt nettverk i enkelte bransjer. Noen ganger vil vi også anbefale å annonsere.

Vi har trening og system for å finne kjøpsinteressenter og kjøpskandidater, men vi samarbeider også tett med corporatemiljøer.

I flere bransjer har vi selv opparbeidet et bredt nettverk. Vi har løpende kontakt med bedriftene i nettverket, og vet hvilke bedrifter som er i oppkjøpsposisjon.

Gjennom en skriftlig selskapspresentasjon, møtevirksomhet og tett oppfølging, kan vi avklare mulighetene for virksomheten. Med interessentene som fremstår som mest aktuelle, gjennomfører vi møter der selger og kjøper kan treffe hverandre, og hvor begge parter kan utveksle informasjon, og vurdere mulighetene for å komme frem til en enighet.

8. Tentativ prisangivelse

Mange ganger arbeider vi slik at interessentene som har fått de avklaringene de ønsker, blir bedt om å gi oss et anslag på prisnivå og forutsetninger for en avtale. I denne prosessen vil vi bistå selgerne i å klarlegge hvem av interessentene det vil være mest interessant å gå videre med.

På denne bakgrunn velger selgerne en interessent som man går videre i eksklusive forhandlinger med.

9. Den konfidensielle samtalen

Når partene har vist hverandre en dedikert interesse kan det være behov for å skape en konfidensiell dialog, den kan gå mellom profesjonelle oppkjøpsteam og meglere men normalt er det rett og slett bedriftenes ledere som prøver å finne gode løsninger.

Vårt beste råd i denne delen av prosessen er å tenke enkelt, fremtidsrettet og praktisk. Våre advokater prøver å hjelpe til med å se etter dealbreakers og de viktigste hovedlinjer.

Prisnivå og forutsetninger vil kunne variere mye, og det kan være krevende å avgjøre hva som fremstår som mest gunstig.

10. Avtaleforhandlingen

Når selger har funnet frem til en aktør som han ønsker å inngå en avtale med, starter forhandlingene frem mot en endelig avtale.

Forut for oppstart av forhandlinger bør partene formalisere forhandlingene gjennom en intensjonsavtale, hvor man regulerer premissene for forhandlingsprosessen, samt nedfeller de punkter det er enighet om. Dette legger en forutsigbar ramme for en effektiv forhandlingsprosess.

Kjøper vil normalt gjennomføre en Due Diligence, og partene bør raskt bli enige om en fremdriftsplan og prosedyre.

Vi er stolte av at partene, gjennom vår salgsprosess har stor tillit til opplysningene som er gitt i prosessen. Vår erfaring er at kjøpers Due Diligence sjelden fører til store endringer i avtalen.

Vi benytter et grundig og balansert avtaleverk. Det vil alltid være noen særegne forhold som må reguleres, og innholdet av garantier, selgers rolle etter transaksjonen, oppgjørsform mv. må tilpasses den enkelte transaksjon.

11. Due Diligence

Kjøper vil normalt gjennomføre en Due Diligence, og partene bør raskt bli enige om en fremdriftsplan og prosedyre.

Vi er stolte av at partene, gjennom vår salgsprosess har stor tillit til opplysningene som er gitt i prosessen. Vår erfaring er at kjøpers Due Diligence sjelden fører til store endringer i avtalen.

Vi gjennomfører eller administrerer også selv Due dill for klienter.

12. Avtalemekanismer

Avtaler er advokaters hjemmebane, og vi har bred erfaring i utforming av SPA, aksjonæravtaler og tilhørende avtaleverk.

Noen stikkord er debt free/cash free, fast kjøpesum, avregning over egenkapital, såkalt Locked box, tilleggsvederlag, earn-out.

I tillegg har vi fokus på garantier, «as is» og forholdet til skjulte feil og mangler. Vesentlig er å sikre et så trygt avtaleverk som mulig som også skal gi fleksibilitet i det videre samarbeidet.

13. Oppgjør

Ved gjennomføring av avtalen skal kjøpesummen innbetales samtidig som råderetten over virksomheten overføres til kjøper. Ingen av partene bør ta unødig risiko ved å overføre sin ytelse før man har mottatt det man har krav på iht. kontrakten.

Advokatfirmaet Strandenæs AS kan påta seg rollen som oppgjørsansvarlig, og sikre rettsvernsakter før utbetaling av kjøpesum.

Del på:

Søk